Общи условия за ползване на интернет платформа crediport.bg

РАЗДЕЛ I: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Общи положения

Настоящите Oбщи условия за ползване на интернет платформа crediport.bg (наричани от тук нататък Условия/та) уреждат правилата за използване на интернет платформа с адрес crediport.bg (наричана Платформата)

Данни за администратора на интернет платформата: crediport.bg;

"КРЕДИПОРТ" АД, ЕИК: 130847504 със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, бул. България №106, вх. Г, ет.2, ап. 3, представлявано от Емилия Аспарухова Любенова в качеството ѝ на Изпълнителен директор,
Имейл адрес: office@crediport.bg,
Телефон: (0894) 421 161

Данни за ползвателя:

ПОЛЗВАТЕЛ - пълнолетно физическо лице, което посредством предоставената функционалност на Платформата заявява желанието си да кандидатства за потребителски или ипотечен кредит, да получава оферти с условия от различни финансиращи институции, както и да избере оферта за кредит и/или да сключи договор.

Услугите, които АДМИНИСТРАТОРЪТ предоставя посредством Платформата, са предназначени за пълнолетни, дееспособни български физически лица, които имат право да сключват договори съгласно законите на Република България.

С изпращането на заявка за кредит през Платформата, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че отговаря на изискванията по предходното изречение. Всеки договор за кредит, сключен от лице, което не покрива тези изисквания, ще се счита за недействителен.

Терминология и дефиниции

Платформа crediport.bg - виртуален ресурс, чрез който АДМИНИСТРАТОРЪТ предоставя възможност на кредитори и/или кредитни посредници да предлагат кредитни продукти и осигурява достъп на ПОЛЗВАТЕЛИ до тях. Съдържанието на crediport.bg има за цел да информира лица с неограничен достъп до интернет, относно предлаганите продукти и услуги.

Кредит - общият размер на предоставената от кредитиращата компания, на основание договор за кредит (Договор/а), сума за ползване в национална или чуждестранна валута, както и дългът, възникнал и формиран от и във връзка с усвоените суми по главницата, включително дължимите върху тях лихви, такси, комисиони и други разноски съгласно условията на Договора.

Кредитор - по Договор за потребителски кредит е физическо или юридическо лице, което предоставя или обещава да предостави потребителски кредит в рамките на своята професионална или търговска дейност, а по Договор за ипотечен кредит е кредитна институция по смисъла на Закона за кредитните институции или финансова институция по чл. 3а от Закона за кредитните институции.

Кредитор - по Договор за потребителски кредит е физическо или юридическо лице,

Кредитен посредник - е търговец, който не действа като КРЕДИТОР или нотариус, свързва пряко или непряко потребител с КРЕДИТОР или КРЕДИТЕН ПОСРЕДНИК и при извършване на своята търговска дейност срещу заплащане в парична или в друга форма, уговорена в договора:

 • представя или предлага на потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите и Закона за потребителските кредити, или
 • съдейства на потребители, като извършва друг вид подготвителни или преддоговорни действия по договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите и по смисъла на Закона за потребителските кредити, или
 • сключва с потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от този Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите и на Закона за потребителските кредити от името на кредитора.

Договор за потребителски кредит - договор между ПОЛЗВАТЕЛ (физическо лице) и КРЕДИТОР за предоставяне на финансови средства, сключен посредством Платформата.

Договор за ипотечен кредит - договор между ПОЛЗВАТЕЛ и КРЕДИТОР за предоставяне на кредит за недвижим имот, обезпечен с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот, и кредити, чиято цел е придобиване или запазване на вещно право върху недвижим имот.

Оферта за кредит -предложение за предоставяне на потребителски или ипотечен кредит, което съдържа основните параметри на съответния кредитен продукт – сума, срок, месечна вноска, лихвен процент, ГПР и др.

Въпросник - съвкупност от въпроси, свързани с установяване на финансовото и имуществено състояние на Ползвателя, имащи за цел определяне на възможността за отпускане на кредит, рисковия профил, друга информация и данни от значение за отпускане, независимо от тяхното формулираме, формат и начин на отправяне към ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Заявка за кредит - заявка за предоставяне на услуги от разстояние, направена чрез Платформата, при която ПОЛЗВАТЕЛЯТ собственоръчно избира кредитен продукт и/или кредитираща компания, въвежда своите лични данни за нуждите на договора за кредит, въвежда параметри на кредита и друга информация, свързана с установяване на възможността за отпускане на кредит.

Имейл на администратора - електронен адрес office@crediport.bg за изпращане и получаване от АДМИНИСТРАТОРА на съобщения и документи в електронен вид, свързани с предоставянето на услугите, предлагани на платформата.

Имейл на ПОЛЗВАТЕЛЯ - посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес за изпращане и получаване от негова страна на съобщения и документи, свързани с предоставянето на услугите по застрахователното посредничество от разстояние, включително сключването на договор за застрахователни услуги от разстояние.

Клиентски портал my CREDiPORT - интернет портал на АДМИНИСТРАТОРА, достъпен през Платформата, където след вход, ПОЛЗВАТЕЛ може:

 • да получи информация, относно всички подадени от него заявки за кредит;
 • да провери статус на конкретна заявка;
 • да разгледа всички параметри и условия на предложения, получени от КРЕДИТОРИ или КРЕДИТНИ ПОСРЕДНИЦИ за даден продукт;
 • да сравни отправените оферти за предоставяне на потребителски и/или ипотечен кредит и да избере най-подходящата за него;
 • да подпише договор за кредит електронно.

Предлагани продукти и услуги

През Платформата ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност да заяви желанието си за получаване на оферти за потребителски или ипотечен кредит, както и да сключи договор за потребителски кредит, използвайки изцяло електронни средства и без да е необходимо да посещава физически офис.

През Платформата ПОЛЗВАТЕЛЯТ, КРЕДИТНИЯТ ПОСРЕДНИК и КРЕДИТОРА могат да комуникират отдалечено, да се договарят и да обменят информация и документи, свързани със сключването на договор за кредит.

Цена на предлаганите продукти и услуги

Възнаграждението на АДМИНИСТРАТОРА за предоставяните услуги чрез Платформата е под формата на комисиона, дължима от съответния КРЕДИТОР и/или КРЕДИТЕН ПОСРЕДНИК. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на не дължат плащания към АДМИНИСТРАТОРА.

РАЗДЕЛ II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА

АДМИНИСТРАТОРЪТ се задължава да полага необходимата грижа данните, сведенията и информацията на Платформата да се поддържат винаги коректни и актуални. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за грешно, некоректно или недобросъвестно въведени от ПОЛЗВАТЕЛЯ данни. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за грешна, непълна, некоректна информация, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ от КРЕДИТОР/КРЕДИТЕН ПОСРЕДНИК, тъй като услугата, която предлага Платформата е свързана с предоставянето на пространство за комуникация между страните. АДМИНИСТРАТОРЪТ има право да изтрие профила на ПОЛЗВАТЕЛЯ в my CREDiPORT, в случай че КРЕДИТОР/КРЕДИТЕН ПОСРЕДНИК установи, че същият попълва неверни/некоректни данни в заявките за кредит. Изтриването се извършва след изпращането на уведомителен имейл до ПОЛЗВАТЕЛЯ. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за последиците от сключения договор за кредит, в случаите в които ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е предоставил цялата необходима информация за оценката на риска. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на обстоятелства извън неговия контрол като например, но не изчерпателно: в случай на непреодолима сила, форсмажор, проблеми, свързани с достъпа и връзката с интернет, на проблеми, дължащи се на оборудването на ПОЛЗВАТЕЛЯ, нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на Платформата или сървърите на АДМИНИСТРАТОРА. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за съдържанието, достъпността, актуалността и верността на информацията на интернет сайтове на трети страни, връзки към които са поместени на Платформата, нито за вреди, произтичащи от информацията, публикувана на тези сайтове. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера или хардуера на ПОЛЗВАТЕЛЯ или за загуба на данни във връзка с използване на Платформата. АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди вследствие на използване на чужди лични данни в разрез с настоящите Условия, както и за неточно или невярно предоставени данни и информация. АДМИНИСТРАТОРЪТ има право по всяко време и без предизвестие да променя настоящите Условия. Всяко изменение ще бъде обявено на Платформата и продължавайки използването й след обявяването на такава промяна, ПОЛЗВАТЕЛЯ се счита за уведомен и обвързан с направените актуализации.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПOЛЗВАТЕЛЯ

ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да подава вярна информация за своите лични данни, вярна информация във връзка с използването на Платформата. С приемане на настоящите Условия, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че използването на услугите ще бъде изцяло на негов риск и че АДМИНИСТРАТОРЪТ не отговоря за евентуално причинени вреди при ползване на предоставяните услуги, освен ако са причинени умишлено или при проявена груба небрежност. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да кандидатства за кредит, да заявява желанието за получаване на оферти за кредит, да сключва договор за кредит от чуждо име. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да изпраща няколко заявки за един и същ или различни кредитни продукти, в съответствие със своите нужди. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да избере само една оферта към конкретна заявка за кредит. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да се откаже от избрана оферта за кредит, след което да избере друга оферта към съответната заявка. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да се откаже от изпратена заявка за кредит без да посочва причина посредством предоставена функционалност в Клиентски портал my CREDiPORT.

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРЕДИТОРА/КРЕДИТНИЯ ПОСРЕДНИК

КРЕДИТОРЪТ/КРЕДИТНИЯТ ПОСРЕДНИК следва да се идентифицира с име и лого при предоставяне на офертите си към ПОЛЗВАТЕЛЯ. КРЕДИТОРЪТ/КРЕДИТНИЯТ ПОСРЕДНИКе длъжен да предостави на ПОЛЗВАТЕЛЯ преддоговорна информация във формата на Стандартен европейски формуляр. КРЕДИТОРЪТ/КРЕДИТНИЯТ ПОСРЕДНИК е длъжен да изпраща към ПОЛЗВАТЕЛЯ предложения, които са конкретни и персонални, съобразени с желанието му, въведените от него данни във въпросника и оценката на рисковия профил. За определяне на рисковия профил, КРЕДИТОРЪТ следва да прилага свои процедури и проверки. АДМИНИСТРАТОРЪТ не предлага услуги, свързани с оценка на риска. След получаване на запитване за кредит, КРЕДИТОРЪТ/КРЕДИТНИЯТ ПОСРЕДНИК има право в рамките на 48 часа да отправи предложенията си към ПОЛЗВАТЕЛЯ през Платформата. След този срок, запитването ще бъде оттеглено. КРЕДИТОРЪТ/КРЕДИТНИЯТ ПОСРЕДНИК дължи възнаграждение, което е договорено в споразумение между него и АДМИНИСТРАТОРА.

  РАЗДЕЛ V. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА crediport.bg

  ПОЛЗВАТЕЛЯТ заявява желанието си за получаване на кредит с извършване на стъпките, описани в настоящия раздел от Условията.

  Заявка за потребителски кредит.

  Попълване на въпросник

  ПОЛЗВАТЕЛЯТ посочва параметрите на търсения кредит и отговаря на въпроси, свързани със семейно положение , имуществено и финансово състояние с цел последваща проверка на възможностите за получаване на оферти за кредит и евентуално сключване на договор за потребителски кредит. Изискуемите данни следва да бъдат попълнени изчерпателно и вярно. В процес на попълване на въпросника, ПОЛЗВАТЕЛЯТ посочва номер на мобилен телефон и имейл, които ще използва за достъп до своя индивидуален клиентски профил в my CREDiPORT.

  Идентификация

  За да изпрати заявка чрез Платформата ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да я подпише с квалифициран електронен подпис. Ако той не разполага с такъв, в Платформата е интегрирана услуга за отдалечена идентификация и издаване на електронен сертификат, предоставяна от доставчик на удостоверителни услуги. Получаването на електронен сертификат от ПОЛЗВАТЕЛЯ е безплатно за него, като разходите за това се поемат изцяло от АДМИНИСТРАТОРА. За издаването на електронния сертификат ПОЛЗВАТЕЛЯТ предоставя данни за самоличността си и снимки на двете страни на личната си карта на доставчика на удостоверителната услуга, като правилата за това, сроковете, за които се предоставят, и лицата, на които същите могат да бъдат предоставени е информация, която можете да получите на сайта на доставчика на услугата.

  Преглед и потвърждение

  Непосредствено преди изпращане на заявката, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност да провери въведената информация и при необходимост да направи съответните корекции. Преди натискане на бутона "ИЗПРАТИ (ЗАЯВИ)", ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава коректността на въведените данни и декларира, че е прочел и е съгласен с настоящите Условия. Едновременно с изпращане на първа заявка за кредит от ПОЛЗВАТЕЛЯ, в Клиентски портал my CREDiPORT на Платформата за него се създава индивидуален профил, който може да бъде достъпен посредством линк изпратен на номера на мобилния телефон по т.1.2. Платформата обработва въведената във въпросника информация и в зависимост от спецификата на избрания кредитен продукт, изпраща заявката до съответния КРЕДИТЕН ПОСРЕДНИК и/или КРЕДИТОР.

  Получаване на оферти

  Всяка кредитна институция извършва оценка на получената заявката въз основа на вътрешните си правила и политики и при решение за предоставяне на оферта на ПОЛЗВАТЕЛЯ, я изпраща до АДМИНИСТРАТОРА. АДМИНИСТРАТОРЪТ предоставя за преглед получената персонализирана оферта в клиентския профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ и го известява за това посредством предоставените данни за контакт (имейл и/или телефон). Преди да направи своя избор, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се запознае детайлно с параметрите на предоставената/ите оферта/и, които са поместени в Клиентски портал my CREDiPORT отделно за всяка конкретна заявка.

  Избор на оферта

  Въз основа на предоставената информация, ПОЛЗВАТЕЛЯТ сам прави преценка относно най-подходящата за него оферта и взима информирано решение за предпочитаните кредитна институция и продукт. С натискането на бутон "ИЗБЕРИ ОФЕРТА", ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира съгласието си за сключване на договор за потребителски кредит.

  Сключване на договор за потребителски кредит

  След избор на конкретна оферта за потребителски кредит, АДМИНИСТРАТОРЪТ уведомява КРЕДИТНИЯ ПОСРЕДНИК или КРЕДИТОРА, който следва да подготви необходимите документи за сключване на Договора за потребителски кредит. Документите се качват от КРЕДИТОРА или АДМИНИСТРАТОРА за електронно подписване в среда, предоставена от квалифициран доставчик на удостоверителни услуги. ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава договора за потребителски кредит в своя профил в платформата на сертифицирания доставчик на удостоверителни услуги. ПОЛЗВАТЕЛЯТ преглежда договора за потребителски кредит и приложенията към него и го подписва с квалифициран електронен подпис.

  Заявка за ипотечен кредит.

  Попълване на въпросник

  ПОЛЗВАТЕЛЯТ избира параметри на търсения от него кредит и отговаря на въпроси, свързани със семейно положение, имуществено и финансово състояние с цел последваща проверка на възможностите за получаване на оферти за кредит и евентуално сключване на договор за ипотечен кредит. Изискуемите данни следва да бъдат попълнени изчерпателно и вярно. В процес на попълване на въпросника, ПОЛЗВАТЕЛЯТ посочва номер на мобилен телефон и имейл, които ще използва за достъп до своя индивидуален клиентски профил в my CREDiPORT.

  Идентификация

  В платформата е интегрирана услуга за отдалечена идентификация и издаване на електронен сертификат, предоставяна от доставчик на удостоверителни услуги. През мобилно устройство и посредством приложение на доставчика на удостоверителната услуга, ПОЛЗВАТЕЛЯТ предоставя данни за самоличността си и снимки на двете страни на личната си карта.

  Преглед и потвърждение

  Непосредствено преди изпращане на заявката, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност да провери въведената информация и при необходимост да направи съответните корекции. С натискане на бутона "ИЗПРАТИ (ЗАЯВИ)" ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава коректността на въведените данни и декларира, че е прочел и е съгласен с настоящите Условия. Едновременно с изпращане на първа заявка за кредит от ПОЛЗВАТЕЛЯ, в Клиентския портал my CREDiPORT на Платформата за него се създава индивидуален профил, който може да бъде достъпен посредством линк изпратен на номера на мобилния телефон по т.1.2. Платформата обработва въведената във въпросника информация и в зависимост от спецификата на избрания кредитен продукт, изпраща заявката до съответния КРЕДИТОР и//или КРЕДИТЕН ПОСРЕДНИК.

  Получаване на оферти

  Всеки КРЕДИТОР извършва оценка на получената заявка въз основа на вътрешните си правила и политики и сам преценява дали да изпрати оферта до ПОЛЗВАТЕЛЯ. Персонализираните оферти се предоставят за преглед в клиентския профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ, като АДМИНИСТРАТОРЪТ го известява за това посредством предоставените данни за контакт (имейл и/или телефон). Преди да направи своя избор, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се запознае детайлно с параметрите на предоставената/ите оферта/и, които са поместени в Клиентски портал my CREDiPORT отделно за всяка конкретна заявка. При необходимост от допълнителна информация или съдействие през клиентския си профил в my CREDiPORT, ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да се свързва с КРЕДИТНИЯ ПОСРЕДНИК или АДМИНИСТРАТОРА на Платформата. Възможно е преди избор на оферта, ПОЛЗВАТЕЛЯТ да предоставя или да получава допълнителни документи, необходими за разглеждане и оценка на заявката за кредит.

  Избор на оферта

  Въз основа на предоставената информация ПОЛЗВАТЕЛЯТ сам прави преценка, относно най-подходящата за него оферта и взима информирано решение за предпочитания Кредитор и продукт. С натискането на бутон "ИЗБЕРИ ОФЕРТА", ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира съгласието си за сключване на Договор за ипотечен кредит.

  Административно управление на заявки за ипотечен кредит

  След избор на конкретна оферта за ипотечен кредит, КРЕДИТНИЯТ ПОСРЕДНИК или АДМИНИСТРАТОРЪТ информира ПОЛЗВАТЕЛЯ за всички действия, които следва да се предприемат за финализиране на заявката за кредит.

РАЗДЕЛ VI: ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНА ОФЕРТА. ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНА ЗАЯВКА ЗА КРЕДИТ

ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност да се откаже от избрана оферта без да посочва причина, както и да избере друга оферта, достъпна към същата заявка за кредит. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност да се откаже от изпратена заявка за кредит без да посочва причина посредством предоставена функционалност в Клиентския портал my CREDiPORT.

РАЗДЕЛ VII. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за потребителски кредит в срок 14 дни, считано от датата на сключване на договора за кредит. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да се отказва от договора за кредит по предходната точка в случай, че същият е в размер до 400 лева. Уведомлението за отказ следва да бъде изпратено от ПОЛЗВАТЕЛ до КРЕДИТОРА на хартиен или друг траен носител, като данните за контакт се предоставят от самия КРЕДИТОР при подписване на Договора за потребителски кредит. Когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ упражни правото си на отказ от Договора за потребителски кредит, той връща на КРЕДИТОРА главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до КРЕДИТОРА за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в Договора лихвен процент. При упражняване правото на отказ от сключения Договор за потребителски кредит КРЕДИТОРЪТ няма право да изисква и събира от ПОЛЗВАТЕЛЯ обезщетение, с изключение на обезщетението за направените от него разходи към публични административни органи, които не подлежат на възстановяване. Взаимоотношенията във връзка с отказ от Договора за потребителски кредит се уреждат между КРЕДИТОР и ПОЛЗВАТЕЛ. Платформата не предоставя услуги и участие в процеса на отказ от Договора за потребителски кредит.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ/ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по Договора за потребителски/ипотечен кредит. В тези случаи той има право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора. КРЕДИТОРЪТ не може да откаже да приеме предсрочното изпълнение по Договора за потребителски/ипотечен кредит. При предсрочно погасяване на потребителския кредит от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, КРЕДИТОРЪТ има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита, когато то се извършва през период, в който лихвеният процент е фиксиран. Обезщетението на КРЕДИТОРА не може да бъде по-голямо от 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащият период на договора за кредит е по-голям от една година. Когато оставащият период на договора за кредит е по-малък от една година, обезщетението на КРЕДИТОРА не може да е по-голямо от 0,5 на сто от сумата на предсрочно погасения кредит. КРЕДИТОРЪТ по Договор за ипотечен кредит, има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита, в размер до едно на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато ипотечният кредит е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. КРЕДИТОРЪТ по Договор за ипотечен кредит, няма право на обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на Договора за ипотечен кредит, когато кредитът е погасен след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. КРЕДИТОРЪТ по потребителски или ипотечен кредит може по изключение да търси и по-голямо обезщетение, ако докаже, че е претърпял загуба от предсрочното погасяване на кредита, превишаваща сумата по предходните две точки. Когато търсеното обезщетение от КРЕДИТОРА по Договор за потребителски кредит надвишава действително претърпяната загуба, ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да претендира за съответно намаляване. В този случай загубата се определя като разлика между първоначално договорената лихва и лихвения процент, при който КРЕДИТОРЪТ може да предложи на пазара отново като кредит предсрочно погасената сума, като се отчита въздействието на предсрочното погасяване върху административните разходи по кредита. Обезщетението на КРЕДИТОРА по Договор за потребителски кредит при предсрочно погасяване на кредита не може да надвишава размера на лихвата, която потребителят би платил за периода, обхващащ предсрочното погасяване на кредита и договорената дата за прекратяване на договора за кредит. Взаимоотношенията във връзка с предсрочно погасяване на кредит се уреждат между КРЕДИТОРА и ПОЛЗВАТЕЛЯ. Платформата не предоставя услуги и участие в процеса на предсрочно погасяване.

РАЗДЕЛ IX. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

АДМИНИСТРАТОРЪТ гарантира неприкосновеността на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на платформата. Разкриването на лични данни и предоставянето им на трети лица е възможно единствено съгласно изискванията на приложимите нормативни актове и в случаите, когато това е изрично изискано от държавни и регулаторни органи и други лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, както и когато лицето, за което се отнасят, е дало съгласие за това.

Подробна информация за начина, по който АДМИНИСТРАТОРЪТ съхранява и събира лични данни, основанията и целите за обработка на лични данни е посочена в "Политика за защита на лични данни", налично на сайта на АДМИНИСТРАТОРА на адрес: crediport.bg.

АДМИНИСТРАТОРЪТ може да обработва предоставените от ПОЛЗВАТЕЛЯ лични данни за целите на директния маркетинг само след изричното му съгласие. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да оттегли съгласието си по всяко време, като изпрати искане за това до: office@crediport.bg.

РАЗДЕЛ X: ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на Платформата, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание, са изключителна собственост на АДМИНИСТРАТОРА. АДМИНИСТРАТОРЪТ си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин. Приемането на настоящите Условия няма да се счита като разрешение от страна на АДМИНИСТРАТОРЪТ към ПОЛЗВАТЕЛЯТ да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на продуктите и услугите. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да използва съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на АДМИНИСТРАТОРА.

РАЗДЕЛ XI: ИЗВЕСТИЯ

При попълване на заявка за кредит ПОЛЗВАТЕЛЯТ посочва адрес на електронна поща (имейл) и номер на мобилен телефон, на който/които ще получава съобщения от АДМИНИСТРАТОРА. При промяна на посочените адрес на електронна поща и/или номер на мобилен телефон ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми за това АДМИНИСТРАТОРА и да съобщи за новия си имейл адрес или телефонен номер. Ако АДМИНИСТРАТОРА не е уведомен за промяната, всички съобщения се изпращат на посочените в заявката за кредит имейл адрес или номер на мобилен телефон, като съобщенията се считат за връчени и получени от ПОЛЗВАТЕЛЯ с всички предвидени в закона правни последици

РАЗДЕЛ XII: ЖАЛБИ И АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

При неудовлетвореност от услугите на АДМИНИСТРАТОРА, ПОЛЗВАТЕЛИ на услугите, предоставяни чрез Платформата crediport.bg и трети заинтересовани лица, могат да подадат писмена жалба по един от следните начини:

 • до АДМИНИСТРАТОРЪТ на адрес: гр. София, бул. България №106, вх. Г, ет.2, ап. 3 или
 • на електронна поща office@crediport.bg, като задължително посочват име и фамилия, описание на повода за подаване на жалба, телефон и e-mail за контакт.
АДМИНИСТРАТОРЪТ обработва получени жалби в рамките на 15 работни дни от тяхното получаване и изготвя официален отговор, който изпраща на посочения от клиента email за кореспонденция. В случай, че е налице спор между АДМИНИСТРАТОРА и ПОЛЗВАТЕЛ, който не може да бъде решен от страните, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да се обърне към Комисията за защита на потребителите (www.kzp.bg) на следните адреси: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А или e-mail adr.ins@kzp.bg.

Алтернативното решаване на спорове чрез посочената Секторна помирителна комисия представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип и АДМИНИСТРАТОРЪТ си запазва правото да прецени, за всеки конкретен случай, дали да участва в производство пред Секторната комисия, инициирано от ползвател на застрахователни услуги.

РАЗДЕЛ XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че настоящите Условия се отнасят единствено до достъпа и използването на Платформата.

АДМИНИСТРАТОРЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват кореспонденцията между тях да се води чрез електронна поща на АДМИНИСТРАТОРА и електронна поща на ПОЛЗВАТЕЛЯ и че за целите на този договор, при комуникация по електронна поща, писмената форма ще се счита за спазена.

В случай на предстояща промяна на имейл адреса на някоя от страните, съответната страна е длъжна предварително писмено да информира другата и да посочи нов имейл адрес за кореспонденция. Задължението по предходното изречение следва да бъде изпълнявано при всяка последваща промяна.

АДМИНИСТРАТОРЪТ не носи отговорност, ако изпратена от неговия имейл адрес кореспонденция не достигне до имейл адрес на ПОЛЗВАТЕЛЯ поради технически причини и/или поради неизпълнение на задължение на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ XIV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За неуредените от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Общи условия за ползване на уебсайт с адрес crediport.bg влизат в сила от 05.05.2020г.

Политика за използване на "бисквитки"

Настоящата Политика за използване на "бисквитки" (Политиката) се отнася до уебсайта crediport.bg (наричан по-долу и за краткост Уебсайта или Сайта), администриран от:

"КРЕДИПОРТ" АД

ЕИК: 130847504

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България №106, вх. Г, ет.2, ап. 3

Email: office@crediport.bg

Политиката за използване на "бисквитки" е неразделна част от Политиката за защита на личните данни на "КРЕДИПОРТ" AД и от Условията за ползване на crediport.bg и има за цел да информира всяко лице, което достъпи до crediport.bg в World Wide Web, че Уебсайтът използва "бисквитки", за какви цели е това използване, възможността потребителят да ги управлява или да се откаже от тях.

"КРЕДИПОРТ" АД използва бисквитки или подобни инструменти на Уебсайта, за да подобри неговото представяне и да усъвършенства потребителското преживяване на посетителите.

Какво представляват "бисквитките"?

"Бисквитките" са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез интернет браузър на крайно устройство (персонален компютър, мобилен телефон, таблет или друго дигитално устройство(, през което посетител достъпва различни страници и сайтове в интернет. Основната цел на "бисквитките" е да правят разпознаваем терминала на посетителя, когато той се завръща отново на Уебсайта и така съдържанието да бъде представяно по начин, адаптиран към неговите предпочитания.

"Бисквитките" се използват и при подготовката на анонимни обобщени статистически данни, относно поведението на посетителите и как потребяват Уебсайта, което позволява да подобряваме непрекъснато структурата и съдържанието на Сайта, без да идентифицираме всеки отделен посетител.

За какви цели използваме "бисквитки"?

 1. Правилното функциониране на Уебсайта.
 2. Улесняване ползваемостта на Уебсайта и подобряване на неговата работа.
 3. Разграничаване на потребители и сесии, определяне на нови сесии.
 4. Съхраняване на информация за потребителското поведение.
 5. Събиране и съхраняване на статистически данни с цел извършване на анализ, като например, но не само:
  • брой посетители на страница;
  • най-посещавани страници;
  • време, прекарано на страницата;
  • източник на трафик и начин, по който е достигната Интернет платформата;
  • възникнали грешки и др.

Какви "бисквитки" използва Уебсайта и за какво служат?

 1. Сесийни "бисквитки".

  Този тип "бисквитки" съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузър. Сесийните "бисквитки" улесняват ползването на сайта. Те не събират информация от крайното устройство на потребителя. Изтриват се автоматично, когато същият напусне Уебсайта или прекрати сесията на даден браузър. Когато същият потребител се върне към сайт, който е създал тази "бисквитка", той ще бъде третиран като нов посетител.

 2. Постоянни "бисквитки".

  Постоянните "бисквитки" остават в конкретния браузър, докато не бъдат изтрити ръчно или докато браузърът не ги изтрие въз основа на периода на продължителност, зададен в "бисквитката". Те се използват за по-персонализирано представяне на информацията на екрана и за обезпечаване на сигурността. Също така те дават възможност да събираме информация относно сърфирането, статистически данни за използването на Уебсайта с цел непрекъснато подобряване на дизайна и функционалността. Срокът на съхранение на този вид "бисквитки" варира според конкретното им предназначение.

 3. "Бисквитки" на трета страна.

  Уебсайтът съдържа препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове като Facebook, YouTube, Google+, LinkedIn, Instagram, уебсайтове на партньори и др. Възможно е при посещение на тези сайтове или отваряне на съдържание от тях, на крайното устройство на потребителя да се запазват "бисквитки", които се дефинират като "бисквитки на трети страни". Ние нямаме контрол върху тяхното генериране и управлението им. Можете да потърсите информация за тях на сайтовете на съответните трети страни.

Съдържат ли "бисквитките" лични данни?

Бисквитките сами по себе си не изискват лична информация, за да се използват и в много случаи, дори не идентифицират личността на интернет потребителите. Има обаче ситуации, когато личните данни могат да бъдат събирани чрез използването на "бисквитки" с цел улесняване на някои функции за потребителя или създаване на потребителско преживяване, пригодено за предпочитанията на конкретен посетител на Уебсайта. Личните данни, които са събрани от "бисквитките", могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител. Тези данни са криптирани по начин, който прави невъзможен неоторизирания достъп до тях.

За какво се използват личните данни?

Разбери повече в Политиката за поверителност на "КРЕДИПОРТ" AД.

Как мога да управлявам използването на "бисквитки" от този Уебсайт?

Всеки потребител може да блокира получаването на "бисквитки", да изтрие всички или част от тях, или да зададете настройки за предпочитания по отношение на използването на "бисквитки" преди да посети crediport.bg . Имайте предвид, че изтриването или блокирането на "бисквитки" може да повлияе неблагоприятно върху функциите на Уебсайтa и върху потребителското преживяване.

Изключване или блокиране на "бисквитки".

Контролирането, изключването или блокирането на "бисквитките" се управлява от настройките на съответния браузър. Сайтът Norton by Symantec дава подробни инструкции как да направите това за различните браузъри и операционни системи (на английски език).

Политика за защита на лични данни на уебсайта crediport.bg

Настоящата политика за защита на личните данни има за цел да запознае ползвателите и посетителите на интернет платформа crediport.bg (наричан по долу и Платформата) - как "КРЕДИПОРТ" АД, ЕИК: 130847504, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, бул. България №106, вх. Г, ет.2, ап. 3 (наричан от тук нататък Администратора), използва, съхранява и защитава техните лични данни, които предоставят, когато използва услуги, предлагани на Платформата. Тази политика е неизменна част от Общи условия за ползване на интернет платформа crediport.bg , които можете да намерите тук, както и от Политиката за ползване на „бисквитки“, с която можете да се запознаете тук.

Настоящата политика има за цел да представи по максимално ясен и разбираем начин какви лични данни обработваме и за каква цел, срока, за който данните ще бъдат обработвани, на кого ще бъдат предоставени личните данни, както и правата на ползвателите като субект на данни и как като такива могат да се свържат с нас или компетентния надзорен орган.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Информация за дружеството, което е Администратор на лични данни

  "КРЕДИПОРТ" АД с ЕИК: 130847504, представлявано от Емилия Аспарухова Любенова

  Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България №106, вх. Г, ет.2, ап. 3, офис 6

  Email: office@crediport.bg

  Телефон: (0894) 421 161

 2. Информация за компетентния държавен орган по защита на лични данни

  Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. „Проф. Лозан Цветанов“ № 2

  Телефон: 02/9153518;

  Интернет страница:www.cpdp.bg

 3. Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването и Срок на съхранение

  В зависимост от начина, по който лицата използват Уебсайта те могат да бъдат разделени в различни групи, като за всяка от тях обработването на лични данни може да включва различни категории данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други.

  1. Посетител

   Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си Платформата (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).

   Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални "бисквитки" (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Платформата; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.

   Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Платформата; преброяване на посещаемостта на Платформата; осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.

   Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка "бисквитка" (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.

   Правно основание за обработването: Изричното и свободно изразено съгласие на субекта на данни, предоставено при зареждане на crediport.bg.

  2. Ползвател

   Ползвател е пълнолетно физическо лице, което посредством предоставената функционалност на Платформата желае да подаде запитване за отпускане на кредит до участващите финансиращи институции, да получи от тях персонализирани предложения от които да избере едно и да сключи сделка.

   Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

   • Персонални данни: три имена, телефонен номер, имейл.
   • Данни относно кредитоспособността - месторабота (стаж, длъжност, професия, възнаграждение), осигурителен доход, общ месечен доход, имуществено състояние, образование, кредитна история, данни за семейно положение/брой членове на домакинството.

   Цели на обработването: Предоставяне на услуги чрез Платформата.

   Срок за съхранение: Имената на Ползвателя и данни за контакт с него (телефон и имейл) ще се съхраняват докато лицето има клиентски портал my CREDiPORT. Останалите данни, свързани с кредитоспособността на Ползвателя не се съхраняват от Администратора.

   Правно основание за обработването: Изричното и свободно изразено съгласие на субекта на данни, предоставено при вход в Платформата.

 4. Права на субектите на лични данни

  Всеки субект, чийто лични данни се обработват има правата, изброени по-долу, които може да упражни, като се свърже с на координатите, посочени по-горе за контакт с Администратора на лични данни или чрез менюто За контакти в Уебсайта.

  1. Право на достъп до лични данни

   Субектът на лични данни има право да получи потвърждение от Администратора дали се обработват лични данни за него и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.

   Когато поисканата информация е явно неоснователна или прекомерна Администраторът на лични данни може да откаже достъп или да начисли на субекта на лични данни такса в размер на административните разходи за предоставяне на информацията. Дали искането е основателно се преценява за всеки отделен случай, като отказът се мотивира и субекта на данни се информира за възможността да подаде жалба до Комисията за защита на лични данни.

  2. Право на коригиране на лични данни

   Субектът на лични данни може по всяко време да поиска да бъдат коригирани неточните или непълни лични данни.

  3. Право на изтриване на лични данни (правото "да бъдеш забравен"):

   Субектът на лични данни има правото да поиска от Администратора изтриване на част или всички свързани с него лични данни, а Администраторът от своя страна има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, ако е налице някое от следните основания:

   • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
   • субектът на данни оттегля своето съгласие, на което се основава обработката на данни и няма друго правно основание за обработката им;
   • субектът на данни възразява срещу обработването им и няма друго законово основание за обработването, което да има преимущество;
   • субектът на данни възразява срещу обработването за целите на директния маркетинг;
   • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
   • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законово задължение на Администратора на лични данни;

   Администраторът на лични данни може да се освободи от това задължение, ако съхранява и обработва лични данни:

   • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
   • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  4. Право на ограничаване на обработването

   Субектът на лични има право да поиска от Администратора да ограничи обработването на неговите лични данни, когато:

   • точността на личните данни се оспорва от субекта на данните; ограничаването на обработването се прилага за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
   • обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
   • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
   • субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния ни интерес и тече проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

   Администраторът може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, само за следните цели:

   • за съхранение на данните;
   • със съгласието на субекта на данните;
   • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
   • за защита на правата на друго физическо лице; или
   • поради важни основания от обществен интерес.

   Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое от основанията по по-горе, Администраторът го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

  5. Право на възражение срещу обработването

   При определени обстоятелства, като например ако субектът на лични данни се съмнява в легитимния интерес на Администратора да обработва неговите лични данни, той има право да възрази по съображения, свързани с конкретната ситуация, срещу подобно обработване. При отправяне на такова възражение Администраторът е длъжен да прекрати обработването, освен ако не са налице убедителни законови основания, които да му дават право да продължим обработването и които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

   Когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да възрази срещу такова обработване, като Администраторът е длъжен незабавно да прекрати обработването за тази цел.

  6. Право на преносимост на данни

   Ако личните данни се обработват с автоматични средства по съгласие на субекта на лични данни или с цел изпълнение на договорни отношения, той има право да поиска да му бъдат предоставени личните му данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

  7. Право на подаване на жалба в контролен орган

   В случай на нарушаване на права във връзка с обработване на личните му данни, субектът на лични данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни. Жалбата може да бъде подадена на хартия или изпратена по пощата на следния адрес: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2. Жалбата може да бъде подадена и по имейл на следния адрес: kzla@cpdp.bg.

 5. Ред за упражняване на правата на субектите на данни

  За да упражни гореописаните права, субектът на лични данни можете да изпрати искане:

  • по електронен път на следния имейл адрес: : office@crediport.bg;
  • по пощата на адреса на управление: гр. София, п.к. 1618, бул. България №106, вх. Г, ет.2, ап. 3; или
  • на място в офиса на Администратора на лични данни: гр. София, п.к. 1618, бул. България №106, вх. Г, ет.2, ап. 3.

  Искането се отправя в свободен текст, като в него трябва да се съдържа информация, от която лицето може да бъде идентифицирано, както и да бъдат посочени контакти за обратна връзка.

 6. Предоставяне на Лични данни към трети лица

  С приемането на общите условия на Платформата, субектът на лични данни дава изрично съгласие личните му данни да бъдат предоставени на кредитора или кредитния посредник, който е избрал за сключване на договор. Администраторът не предоставя лични данни към трети лица, различни от вече споменатите, освен в следните случаи:

  • при наличие на законово задължение личните данни да бъдат разкрити или споделени;
  • при получено съгласие от съответния Субект на данни.
 7. Данни на непълнолетни лица

  Ако субектът на лични данни е непълнолетно лице, той не може да използва услугите на Платформата. Ако използва Платформата въпреки това, той скрива важна информация от нас и ни подвежда. В този случай, Администраторът не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от страна на субекта на лични данни.

  Като Администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close