Застраховки Професионална отговорност

Застраховка „Професионална отговорност“ покрива отговорността на застрахования за вреди, причинени на трети лица вследствие неизпълнение на задължения при упражняване на определена професия, за която е регистриран или притежава съответната правоспособност. Застраховани могат да бъдат физически или юридически лица, които извършват дейност на територията на Република България.


Професионална отговорност на участници в проектирането и строителството

Професионална отговорност на участници в проектирането и строителството

Научете повече Искам оферта
Професионална отговорност на лица, упражняващи медицинска професия

Професионална отговорност на лица, упражняващи медицинска професия

Научете повече Искам оферта
Професионална отговорност на експерт-счетоводители и одитори

Професионална отговорност на експерт-счетоводители и одитори

Научете повече Искам оферта
Професионална отговорност на адвокат

Професионална отговорност на адвокат

Научете повече Искам оферта
Професионална отговорност на нотариус

Професионална отговорност на нотариус

Научете повече Искам оферта
Професионална отговорност на частния съдебен изпълнител (ЧСИ)

Професионална отговорност на частния съдебен изпълнител (ЧСИ)

Научете повече Искам оферта

За професии, които предполагат по-значим риск от настъпване на вреди като лекари, адвокати, нотариуси, строители и проектанти, експерт-счетоводители и одитори, законодателят изисква задължително сключване на застраховка „Професионална отговорност“ с минимални лимити, установени по нормативен ред в зависимост от професионалната дейност на застрахования. Освен задължителните, застрахователните компании предлагат възможност за избор на по-високи, доброволни нива на застраховане.

Обичайно застрахователен договор се сключва за срок от една година, считано от датата на влизането му в сила. При прекратяване на дейността, подлежаща на задължително застраховане, лицето е длъжно да сключи допълнителна полица, която покрива 5-годишен период, следващ датата на прекратяването.

От какво ви защитава полицата?

  • Застраховката покрива всички суми до договорените лимити на отговорност, които застрахованият е задължен да заплати като компенсация за вреди, причинени на трети лица вследствие небрежност, грешки или пропуски допуснати от него, негов съдружник или служител, подизпълнители, агенти или консултанти, действащи от негово име.
  • Вредите се обезщетяват въз основа на искове, предявени за първи път писмено през срока на застраховката, при условие че действията или бездействията на застрахования, довели до възникването на вредите, са извършени след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата.
  • Лимитите на отговорност по застрахователната полица се договарят за всяко събитие и в агрегат за всички събития през периода на застраховката.

Застрахователни документи

Преди да сключите застраховката е необходимо да се запознаете с преддоговорната информация за застрахователен брокер КРЕДИПОРТ ИНС ЕООД по чл. 325 от Кодекса за застраховането.

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close