+359 894 42 11 61

Застраховки Професионална отговорност

Нашите онлайн предложения:

Застраховка „Професионална отговорност“ покрива отговорността на застрахования за вреди, причинени на трети лица вследствие неизпълнение на задължения при упражняване на определена професия, за която е регистриран или притежава съответната правоспособност. Застраховани могат да бъдат физически или юридически лица, които извършват дейност на територията на Република България.

За професии, които предполагат по-значим риск от настъпване на вреди като лекари, адвокати, нотариуси, строители и проектанти, експерт-счетоводители и одитори, законодателят изисква задължително сключване на застраховка „Професионална отговорност“ с минимални лимити, установени по нормативен ред в зависимост от професионалната дейност на застрахования. Освен задължителните, застрахователните компании предлагат възможност за избор на по-високи, доброволни нива на застраховане.

Обичайно застрахователен договор се сключва за срок от една година, считано от датата на влизането му в сила. При прекратяване на дейността, подлежаща на задължително застраховане, лицето е длъжно да сключи допълнителна полица, която покрива 5-годишен период, следващ датата на прекратяването.

ОТ КАКВО ВИ ЗАЩИТАВА ПОЛИЦАТА?

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Преди да сключите застраховката е необходимо да се запознаете с преддоговорната информация за застрахователен брокер КРЕДИПОРТ ИНС ЕООД по чл. 325 от Кодекса за застраховането.


Гражданска отговорност с отстъпка.
КЪМ ПРОВЕРКАТА