+359 894 42 11 61

Застраховки Имущество

Нашите онлайн предложения

Застраховките Имущество осигуряват защита от непредвидени събития както на къщи, апартаменти, специални сгради и постройки (гаражи, басейни, оранжерии, обори, площадки, огради, порти), бизнес площи, така и на движимото имущество, находящо се в тях.

Повечето комбинират голям брой рискове, които в зависимост от желанията на застраховащия могат да бъдат включени в една комбинирана полица което определя индивидуална застрахователна сума в зависимост от спецификата на имуществото.

Основните покрити рискове включват природни бедствия, авария на инсталации, пожар, експлозия, наводнение, земетресение, кражба. За бизнеса, освен материалните загуби се предлагат обезщетения при прекъсване на дейността.

Видове

Домашно имущество
Застраховка Домашно имущество е застраховка, осигуряваща защита на движимо и недвижимо имущество на физически лица.
За бизнеса
Индустриалните имуществени застраховки осигуряват покритие на имуществото на български и чуждестранни физически и юридически лица, извършващи производствена или непроизводствена дейност. Застраховат се собствени или на законно основание наети, предоставени на отговорно пазене или разпореждане имущества.

Гражданска отговорност с отстъпка.
КЪМ ПРОВЕРКАТА