+359 894 42 11 61
victory

Пенсионно осигуряване в три лесни стъпки

  1. Изпратете запитване
  2. Контактувайте с доверен експерт
  3. Изберете най-доброто за Вас

В България функционира така наречения тристълбов модел на пенсионно осигуряване. Той е въведен през 2000г.с основна цел повишаване на жизнения стандарт на бъдещите пенсионери и хармонизиране на българското законодателство с това на страните от Европейския съюз.С въвеждането на тристълбовия модел на пенсионно осигуряване се цели при достигане на пенсионна възраст осигурените лица да получават пенсионен доход в размер на 70 - 75% от последното трудово възнаграждение преди пенсиониране, което е и международно признат стандарт, осигуряващ запазване на стандарта на живот в нетрудоспособна възраст.

Първият стълб е Държавното обществено осигуряване (ДОО).

Той е изграден на разходопокривен (солидарен) принцип и се управлява от Националния осигурителен институт (НОИ). Осигуряването в първия стълб дава право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, има задължителен характер и обхваща цялото работещо население на страната.С вноските на работещите, постъпващи във фонд „Пенсии” на НОИ се изплащат пенсиите на настоящите пенсионери. Недостигът на събраните средствата от осигурителни вноски които постъпват във фонд „Пенсии” на НОИ, необходими за изплащане на пенсиите, поражда необходимостта от попълване на дефицита в бюджета на ДОО, чрез трансфери от държавния бюджжет със средства събрани от данъци и такси.

Вторият стълб е Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО).

Той е изграден на капиталов принцип. Средствата на всяко осигурено лице се натрупват по негова индивидуална партида, на базата на която се изчислява бъдещата му пенсия. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява от частни пенсионноосигурителни дружества чрез управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове.Осигуряването и в двата фонда е задължително.

В Универсален пенсионен фонд (УПФ) са осигурени всички работещи, родени след 31.12.1959 г. и осигурява получаването на допълнителна пенсия за старост.

В Професионален пенсионен фонд (ППФ) се осигуряват всички работещи в условията на І-ва и ІІ-ра категория труд, независимо от възрастта им. Осигурява получаването на срочна пенсия за ранно пенсиониране, която се получава до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Третият стълб е Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО).

Той също е изграден на капиталов принцип. И тук средствата на всяко осигурено лице се натрупват по негова индивидуална партида, на базата на която се изчислява бъдещата му пенсия. Доброволните пенсионни фондове и Доброволните пенсионни фондове по професионални схеми се управляват от същите пенсионноосигурителни дружества както при допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

В Доброволен пенсионен фонд (ДПФ) може да се осигурява и/или да бъде осигурявано всяко лице, навършило 16-годишна възраст.

В Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми (ДПФПС) осигуряването е свързано с колективното договаряне на работниците с техния работодател (наричан още предприятие-осигурител). Професионалната схема се създава с колективно споразумение между работниците и предприятието осигурител, или с колективен трудов договор. Колективният трудов договор се сключва между работодателя/работодателска организация и синдикална организация в предприятието.

Осигуряването в доброволните пенсионни фондове не е задължително. Те осигуряват получаването на срочна пенсия за старост, инвалидна и наследствена пенсия.

Основните принципи на осигурителната система у нас са уредени в Кодекса за социалното осигуряване (КСО).

Заедно можем да:

Каква услуга търсихте?

Как оценявате сайта по отношение на:

Навигация
Функционалност
Изображения
Информация