Общи условия за ползване на уебсайт с адрес crediport.bg, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания

РАЗДЕЛ I: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Общи положения.

Настоящите Общи условия за ползване на уебсайт с адрес crediport.bg, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания (наричани от тук нататък Условия/та) уреждат взаимоотношенията между „КРЕДИПОРТ ИНС“ ЕООД (наричано по-долу за краткост БРОКЕР или ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР) и ползвател на застрахователни услуги (наричан по-долу за краткост ПОЛЗВАТЕЛ), възникващи по повод предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние, както и реда, по който ще се осъществяват плащания на дължимите застрахователни премии през уебсайтa на БРОКЕРА с адрес crediport.bg (наричан Уебсайта).

За БРОКЕРА:

„КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД е застрахователен брокер със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1618, бул. България №106, вх. Г, ет.2, ап. 3, телефон (0894) 421 161, имейл office@crediport.bg, вписан в публичния електронен регистър на застрахователните брокери воден от Комисията за финансов надзор (тази информация може да бъде проверена на следния линк) и регистриран в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 201804636.

Надзор и контрол върху дейността на „КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД като застрахователен посредник, се осъществява от Комисията за финансов надзор с адрес гр. София, п.к. 1000, ул. „Будапеща“ № 16.

“КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица, повече от 10% от правото на глас или от капитала на застраховател, както и не е собственост на застраховател или предприятие –майка на застраховател.

При предоставяне на услугите си, “КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или няколко застрахователи. Списък на застрахователите, с които брокерът има сключени договори може да бъде предоставен при поискване.

При възлагане от страна на ПОЛЗВАТЕЛ, „КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД извършва застрахователно посредничество като представлява интересите на ползвателя на застрахователни услуги пред застрахователните дружества.

„КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД не предоставя съвети и лични препоръки въз основа на справедлив анализ, а единствено обективна информация в писмен вид и/ или публикувана на Уебсайта. Ползвателят на застрахователни услуги сам взима информирано решение за избор на застраховка въз основа на предоставената информация.

За ПОЛЗВАТЕЛЯ:

ПОЛЗВАТЕЛ – пълнолетно физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание, което посредством предоставената функционалност на Уебсайта желае да възложи извършването на застрахователно посредничество от разстояние и/или да сключи застрахователен договор от разстояние, включително да заплати дължимата застрахователна премия.

Услугите, които БРОКЕРЪТ предоставя посредством Уебсайта, са предназначени за пълнолетни, дееспособни физически лица, български или чуждестранни граждани, както и юридически лица, и други правни образувания, които имат право да сключват договори съгласно законите на Република България.

С поръчката на застраховка през Уебсайта, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че отговаря на изискванията по предходното изречение и всеки застрахователен договор, сключен от лице, които не покрива тези изисквания, ще се счита за недействителен.

2. Прилагане.

Условията се прилагат във всички случаи, когато ПОЛЗВАТЕЛ, чрез поръчка на застраховка посредством Уебсайта, възлага на БРОКЕРА извършването на застрахователно посредничество от разстояние, сключва договор за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и/или заплаща дължима застрахователна премия посредством Уебсайта.

При възлагане на застрахователно посредничество от разстояние, съответно сключване на застрахователен договор от разстояние, БРОКЕРЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ не са във физически контакт помежду си от датата на отправяне на предложението до сключването на договора и използват изключително средство за комуникация от разстояние (едно или повече).

С поставяне на отметка срещу текст „Декларирам, че съм запознат с Общи условия за ползване на уебсайт с адрес crediport.bg, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания и ги приемам“ в Уебсайта, ПОЛЗВАТЕЛЯТ възлага на БРОКЕРА извършването на застрахователното посредничество от разстояние и декларира, че се е запознал с Условията, като с това той ги приема изцяло.

3. Терминология и дефиниции.

Договор за възлагане на застрахователно посредничество от разстояние – договор, с който ПОЛЗВАТЕЛЯТ възлага на БРОКЕРА да извърши посредничество за сключване на застрахователен (ни) договор (и), при който от отправянето на предложението до сключването на договора, страните използват средства за комуникация от разстояние – едно или повече.

Договор за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние – всеки договор, между застрахователна компания и ПОЛЗВАТЕЛ, сключен с посредничеството на БРОКЕРА, при която от отправянето на предложението до сключването на договора, страните използват средства за комуникация от разстояние – едно или повече.

Въпросник – съвкупност от въпроси, имащи за цел определяне на обекта на застраховане, застраховащия, застрахованото лице, рисковия профил, друга информация и данни от значение за сключване на застрахователния договор, независимо от тяхното формулираме, формат и начин на отправяне към ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Електронна поръчка – заявка за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние с посредничеството на БРОКЕРА, направена чрез Уебсайта, където в рамките на заявката ПОЛЗВАТЕЛЯТ собственоръчно избира застрахователен продукт и/ или застрахователна компания, въвежда своите лични и/или чужди данни за нуждите на застрахователната полица, въвежда данни за застрахования обект и друга информация необходима за сключване на застрахователен договор. За Електронна поръчка по смисъла на Условията се счита и заявка за предоставяне на застрахователни услуги чрез интернет сайтове на трети страни, когато сайтът на третата страна е достъпен след клик и препращане от Уебсайта на БРОКЕРА.

Изпълнение на поръчката – Електронната поръчката се счита за изпълнена, след като са завършени всички посочени по-долу действия:

  • платен е размера на всички дължими по полицата суми (еднократна премия или първа дължима вноска при разсрочено плащане на премията, данъци, вноски за Гаранционен и Обезпечителен фонд, други суми, определени от застрахователя) и
  • БРОКЕРЪТ е предал на ПОЛЗВАТЕЛЯ застрахователната полица и всички прилежащи към нея документи, включително сертификат „Зелена карта“ и знак по чл. 487 от Кодекса на застраховането, когато се издават такива.

Имейл на брокера – електронен адрес office@crediport.bg за изпращане и получаване от БРОКЕРА на съобщения и документи в електронен вид, свързани с предоставянето на услуги по застрахователно посредничество от разстояние.

Имейл на ПОЛЗВАТЕЛЯ посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес за изпращане и получаване от негова страна на съобщения и документи, свързани с предоставянето на услугите по застрахователното посредничество от разстояние, включително сключването на договор за застрахователни услуги от разстояние.

Застраховащ – лице, което сключва застрахователния договор.

Застрахован – физическо или юридическо лице, чиито имуществени и/или неимуществени блага или интереси са предмет на застрахователен договор.

Застрахователна полица – част от застрахователния договор, която съдържа имената на страните по договора, адреси, застрахователни покрития, лимити и условия, застрахователната премия, срокове по застраховката, застрахователен посредник, както и подписите на страните по договора.

Уебсайт/а – виртуален ресурс, достъпен на адрес: crediport.bg, посредством който БРОКЕРЪТ предоставя услуги по застрахователно посредничество, възможност за покупка на застрахователни продукти и свързани с тях допълнителни услуги. Съдържанието на crediport.bg има за цел да информира лица с неограничен достъп до интернет, относно БРОКЕРА, предлаганите продукти и услуги.

Сървър – устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация

Портал за разплащания – начин на приемане на директни плащания с дебитни и/или кредитни карти по интернет чрез уебсайт, без физическото присъствие на картата. Трансакциите с банкова карта се осъществяват в съответствие с програмите за сигурност на MasterCard и VISA, съответно с наименования „MasterCard SecureCode” и “Verified by VISA”.

Клиентски портал my iPORT – интернет портал на БРОКЕРА, достъпен на Уебсайта, където след вход, ПОЛЗВАТЕЛ може:

  • да получи информация, относно подадени от него Електронни поръчки;
  • да провери статус на конкретна Електронна поръчка;
  • да разгледа всички параметри и условия на предложения, получени от застрахователни компании за даден продукт;
  • да сравни отправените оферти за сключване на застраховка да избере най-подходящата за него;
  • да плати дължима застрахователна премия;
  • да подпише застрахователен договор електронно или да заяви изпращането му с куриер.

4. Предлагани продукти и услуги.

4.1 През Уебсайта, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност да сключи застрахователен договор от разстояние чрез посредничеството на БРОКЕРА и използвайки изцяло електронни средства и без да е необходимо да посещава негов офис. Видовете застраховки, които се предлагат през Уебсайта са подробно описани на него. В случай на интерес към застраховка, за която няма възможност за сключване от разстояние, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се обърне към служител на БРОКЕРА на посочените в Уебсайта контакти или като попълни заявка за оферта през Уебсайта.

5. Цена на предлаганите продукти и услуги.

5.1 Възнаграждението на БРОКЕРА за предоставяните услуги по застрахователно посредничество е под формата на комисиона, включена в размера на застрахователната премия и дължима от съответната застрахователна компания. Ползвателите на застрахователни услуги не дължат плащания към БРОКЕРА, освен ако такива не бъдат изрично и индивидуално определени за конкретен случай.

5.2 Цената на застрахователните продукти се формира индивидуално въз основа на конкретно посочени параметри, валидни за лицето или обекта на застраховане – възраст, рискова група, местонахождение, квадратура на имота, година на производство на автомобила и други критерии в зависимост от вида на застраховката, изискванията на конкретния застраховател и съгласно действащата, към момента на изпращането на Електронната поръчка за застраховка, тарифа на застрахователя.

В цената на застрахователните продукти са включени и дължимите съгласно действащото законодателство данъци, а при сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, вноската за Гаранционния фонд, чиито функции са посочени по-долу в РАЗДЕЛ VI от Условията и цената на знака по чл. 487 от Кодекса за застраховането.

5.3 Валутата за плащане на дължимите застрахователни премии през Уебсайта е в български лева (BGN). В случай, че дължимата от ПОЛЗВАТЕЛЯ застрахователна премия е във валута, различна от български лева (BGN), сумата се преизчислява в лева по дневния валутен курс на БНБ.

5.4 БРОКЕРЪТ не начислява допълнителна такса за плащане през Уебсайта. Въпреки това, банката – издател на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. За допълнителна информация ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се обърне към обслужващата го банка.

5.5 При плащане на разсрочени вноски по полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, стикерът и сертификатът „Зелена карта“ се изпращат на адрес, посочен от ползвателя на застрахователната услуга, в срок до 3 (три) работни дни от датата на плащане на премията. Стойността на доставката е за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ и е в зависимост от индивидуалната тарифа на куриерската фирма, ползвана от БРОКЕРА.

РАЗДЕЛ II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БРОКЕРА

1. Достатъчно време преди ПОЛЗВАТЕЛЯ да бъде обвързан от договор за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние, БРОКЕРЪТ задължително му предоставя чрез Уебсайта информация за избраната застрахователна компания, застрахователната услуга и застрахователния договор съгласно изискванията на чл. 8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, както и в съответствие с чл. 324, чл. 325, чл. 326 и чл. 328 от Кодекса за застраховането, в това число:

  • Преддоговорна информация за БРОКЕРА;
  • Информационен документ за застрахователен продукт;
  • Преддоговорна информация за застрахователя;
  • Общи и/или Специални условия по съответния застрахователен продукт;
  • Крайната цена с включени всички данъци и такси;
  • Всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, а когато тези разходи не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници, се посочва обстоятелството, че такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими от ПОЛЗВАТЕЛЯ;
  • Начин на плащане и изпълнение на услугата;
  • Наличието или липсата на право на ПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от сключения от разстояние застрахователен договор, както и условията, срока и начина за неговото упражняване.

2. Когато застрахователната услуга се предоставя на територията на Република България, информацията по-горе се предоставя на български език или и на български език.

3. БРОКЕРЪТ получава от ПОЛЗВАТЕЛЯ цялата необходима информация за извършване на застрахователно посредничество и сключване на договор за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние, както и определя изискванията и потребностите на кандидата за застраховане посредством отговори на въпроси, поставени в Уебсайта.

4. БРОКЕРЪТ систематизира и публикува на Уебсайта обективна информация за покрити рискове, размер на застрахователната премия, друга информация във връзка със застрахователния договор.

5. БРОКЕРЪТ се задължава да полага необходимата грижа данните, сведенията и информацията на Уебсайта да се поддържат винаги коректни и актуални, а така също и:

  • да съхранява записи, че е предоставена необходимата информация на ползвателя на застрахователната услуга, който се е запознал с нея и я е приел;
  • да организира събирането на застрахователни премии и плащането им при застрахователя;
  • да съхранява записи за застрахователните договори, сключени посредством Уебсайта.

6. При заявка за предоставяне на застрахователни услуги чрез интернет сайтове на трети страни, когато сайтът на третата страна е достъпен след препращане от Уебсайта на БРОКЕРА, задълженията по РАЗДЕЛ II, т. 1, с изключение на задължението за предоставяне на преддоговорната информация за БРОКЕРА и задълженията по РАЗДЕЛ II, т.5, са на третата страна.

7. При отправено искане от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, БРОКЕРЪТ може да съдейства на ПОЛЗВАТЕЛЯ при уреждането на претенциите във връзка с настъпило застрахователно събитие.

8. БРОКЕРЪТ не носи отговорност за грешно, некоректно или недобросъвестно въведени от ПОЛЗВАТЕЛЯ данни.

9. БРОКЕРЪТ не носи отговорност за последиците от сключения застрахователен договор, в случаите, в които ПОЛЗВАТЕЛЯТ съзнателно или несъзнателно не е предоставил цялата необходима информация за оценката на риска, застрахователния интерес и за сключването на застрахователен договор.

10. БРОКЕРЪТ не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на обстоятелства извън неговия контрол като например, но не изчерпателно: в случай на непреодолима сила, форсмажор, проблеми, свързани с достъпа и връзката с интернет, на проблеми, дължащи се на оборудването на ПОЛЗВАТЕЛЯ, нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на Уебсайта или сървърите на БРОКЕРА.

11. БРОКЕРЪТ не носи отговорност за съдържанието, достъпността, актуалността и верността на информацията на интернет сайтове на трети страни, връзки към които са поместени на Уебсайта, нито за вреди, произтичащи от информацията, публикувана на тези сайтове.

12. БРОКЕРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера или хардуера на ПОЛЗВАТЕЛЯ или за загуба на данни във връзка с използване на Уебсайта.

13. БРОКЕРЪТ не носи отговорност за вреди вследствие на използване на чужди лични данни в разрез с настоящите Условия, както и за неточно или невярно предоставени данни и информация.

14. БРОКЕРЪТ не носи отговорност за вреди в случай, че застраховател откаже да сключи, измени, продължи или прекрати застрахователен договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ без да е налице виновно неизпълнение на задължение на БРОКЕРА.

15. БРОКЕРЪТ не носи отговорност за вреди, ако застраховател измени или прекрати застрахователен договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ без да е налице виновно неизпълнение на задължение от страна на БРОКЕРА.

16. БРОКЕРЪТ не носи отговорност за грешно въведена стойност от ПОЛЗВАТЕЛЯ при плащане на вноски по вече сключени застрахователни полици, както и за грешки, направени по време на плащане поради некоректно попълнени от ПОЛЗВАТЕЛЯ данни.

17. БРОКЕРЪТ не носи отговорност, ако поради неплащане или забавено плащане от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ на цялата или част от дължимата сума по застрахователна полица, застрахователна компания откаже да плати изцяло или частично застрахователно обезщетение и/или застрахователния договор не влезе в сила или застрахователния договор бъде изменен, прекратен.

18. „КРЕДИПОРТ ИНС“ ЕООД има право по всяко време и без предизвестие да променя настоящите Условия. Всяко изменение ще бъде обявено на Уебсайта и продължавайки използването му след обявяването на такава промяна, ПОЛЗВАТЕЛЯ се счита за уведомен и обвързан с направените актуализации.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да подава вярна информация за своите лични данни, вярна информация във връзка със сключване, изменение и/или прекратяване на застрахователни договори, както и във връзка с използването на Уебсайта.

2. ПОЛЗВАТЕЛЯТ сам взима информирано решение за избор на застраховка и/или застрахователна компания въз основа на обективна информация, публикувана на Уебсайта на БРОКЕРА.

3. С приемане на настоящите Условия, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че използването на услугите ще бъде изцяло на негов риск и че БРОКЕРЪТ не отговоря за евентуално причинени вреди при ползване на предоставяните услуги, освен ако са причинени умишлено или при проявена груба небрежност.

4. С приемане на настоящите Условия, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява БРОКЕРЪТ да записва, съхранява и използва за целите на застрахователното посредничество, всяка информация, данни и документи, предоставени чрез Уебсайта във връзка с възлагането и извършването на услугите по застрахователно посредничество от разстояние и че информацията, данните и документите ще имат доказателствена сила за установяване на обстоятелствата, съдържащи се в тях.

5. С приемане на настоящите Условия, ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава изрично съгласието си по смисъла на чл. 13, ал. 1, изречение 2 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, изпълнението на договора за възлагане и договора за предоставяне на застрахователни услуги от разстоянието да започнат преди изтичане на 14-дневния срок за упражняване на правото на отказ по Раздел V по-долу.

6. С приемане на настоящите Условия, ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава изричното си съгласие да получава от БРОКЕРА всякаква информация/ документи/ известия на посочени от него имейл адрес и/ или телефон.

7. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да сключва застрахователен договор от чуждо име, освен в случаите, когато е застраховащ и има изричното съгласие за това от застрахованото/ите лице/а.

8. С настоящите Условия, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се счита за известен, че задължително условие за влизане в сила на застрахователния договор е плащането на дължимата застрахователна премия или съответно на първата вноска, при избрано разсрочено плащане, като и че в общите и специалните условия на съответния застраховател може да са предвидени и други изисквания за влизане в сила на договора.

9. Преди сключване на застрахователен договор, ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен, да се запознае с предвидените в общите и специалните условия на избрания застраховател основания и ред за прекратяване му.

10. В случите, когато плащането на застрахователната премия е разсрочено на вноски, ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да следи и спазва посочения в застрахователната полица срок за плащане, както и да вписва коректна стойност на дължимите от него застрахователни премии БРОКЕРЪТ няма задължение да напомня на ПОЛЗВАТЕЛЯ за наближаващия срок на плащане на застрахователните премии и не носи никаква отговорност в случай на прекратяване на застрахователен договор, поради неплащане на застрахователна премия.

11. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не използва откраднати и/или фалшиви дебитни или кредитни карти, като в случай че използва такива, носи наказателна отговорност.

12. При поискване ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да получи допълнителна информация за застрахователните продуктите и услугите предлагани онлайн през уебсайта на БРОКЕРА.

РАЗДЕЛ IV. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

За целите на настоящите Условия, с поставяне на отметка срещу текст „Декларирам, че съм запознат с Общи условия за ползване на уебсайт с адрес crediport.bg, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания и ги приемам“ в Уебсайта, ПОЛЗВАТЕЛЯТ приема условията и възлага на БРОКЕРА извършването на застрахователното посредничество от разстояние, с което договорът за възлагане се счита за сключен.

Договорът за застрахователно посредничество от разстояние се сключва за всяка отделна Електронна поръчка във връзка с конкретен застрахователен договор.

1. Права и задължения на страните.

1.1 Права и задължения на „КРЕДИПОРТ ИНС“ ЕООД в качеството му на застрахователен брокер.

1.1.1 да представлява ПОЛЗВАТЕЛЯ пред застрахователните компании;

1.1.2 да получава от ПОЛЗВАТЕЛЯ цялата необходима информация за изпълнение на настоящия договор;

1.1.3 да договаря възможно най-добрите условия за ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на застраховката;

1.1.4 да отправя към застрахователните компании предложения за сключване на застрахователни договори;

1.1.5 да набира и систематизира информация за покритите застрахователни рискове, размера на застрахователната премия, правата и задълженията по застрахователния договор;

1.1.6 да подготвя в съответствие с предоставените му от ПОЛЗВАТЕЛЯ пълномощия документите, необходими за сключване на застрахователен(и) договор(и);

1.1.7 да представя на ПОЛЗВАТЕЛЯ, получените оферти, а след избор от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ на застрахователна компания и конкретен продукт, да сключва от негово име и за негова сметка застрахователен договор;

1.1.8 да обслужва изцяло комуникацията и документооборота между ПОЛЗВАТЕЛЯ и застрахователната компания до сключване на застрахователния договор, тъй като след това комуникацията между ПОЛЗВАТЕЛЯ и застрахователя се осъществява директно;

1.1.9 да изпълнява добросъвестно задълженията си и да предоставя подробна информация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, която да не го въвежда в заблуждение;

1.1.10 orганизира събирането на застрахователни премии и плащането им при застрахователя;

1.1.11 може да съдейства на ПОЛЗВАТЕЛЯ при уреждането на претенциите във връзка с настъпило застрахователно събитие;

1.1.12 не носи отговорност за последиците от сключения застрахователен договор, в случаите в които ПОЛЗВАТЕЛЯ съзнателно или несъзнателно не е предоставил цялата необходима информация за оценката на риска и застрахователния интерес, и за сключването на застрахователния договор.

1.1.13 когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е предоставил цялата необходима информация за оценка на риска и сключване на застрахователен договор, БРОКЕРЪТ има право да откаже възлагането, за което уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно по електронна поща (имейл) или директно чрез съобщение посредством Уебсайта. В този случай, БРОКЕРЪТ няма задължение да посредничи за сключване на застрахователен договор и да осъществява каквато и да било друга посредническа услуга.

1.2 Права и задължения на ПОЛЗВАТЕЛЯТ:

1.2.1 има право да получи от БРОКЕРА оферти за конкретен застрахователен продукт, отправени от една или няколко застрахователни компании, както и да изисква допълнителна информация във връзка с отправените оферти;

1.2.2 има право сам да избере желаната от него застраховка и застрахователното дружество, с което да бъде сключен договор;

1.2.3 може да поиска съдействие от БРОКЕРА при уреждане на претенции по настъпило застрахователно събитие;

1.2.4 е длъжен да следи и спазва стриктно задълженията си по застрахователния договор;

1.2.5 има право да изисква от БРОКЕРА, същият да извършва дейността, която му е възложена, при съблюдаване интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ;

1.2.6 ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да не приеме сключването на предлагания от БРОКЕРА застрахователен договор и да оттегли отправеното възлагане за сключването на застрахователен договор, без да дължи възнаграждение;

1.2.7 се задължава да предостави на БРОКЕРА цялата необходима информация относно застрахователните обекти, които подлежат на застраховане;

1.2.8 е длъжен да предаде на БРОКЕРА определената по застрахователен договор премия и съответния данък върху нея.

2. Влизане в сила и срок на договора.

Договорът за възлагане на застрахователно посредничество от разстояние се сключва за всяка отделна електронна поръчка във връзка с конкретен застрахователен договор. Той влиза в сила с приемане на Условията и се прекратява с изпълнение на Електронната поръчка от страна на БРОКЕРА.

3. Поверителна информация.

БРОКЕРЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ, страни по Договор за възлагане на застрахователно посредничество се задължават да пазят и да не предоставят на трети страни без изричното писмено съгласие на другата страна, всяка поверителна информация, вкл. професионални и търговски тайни, станала им известна във връзка с изпълнението на този договор, нито да използват тази информация по начин и за цели, накърняващи интересите на другата страна.

По смисъла на тези Условия „поверителна информация“ е всяка информация, която не е публично известна и не може да бъде получена по общодостъпен начин, отнасяща се до управлението на някоя от страните, търговски, финансови и маркетингови дейности, бизнес планове, производствени процеси, компютърни програми и данни, свързани с развитието и доброто търговско име на някоя от СТРАНИТЕ, лични данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всяка друга информация, която някоя от СТРАНИТЕ е поискала да се пази в тайна.

4. Прекратяване на договора.

Договорът за възлагане на застрахователно посредничество от разстояние се прекратява по един от следните начини:

4.1 с оттегляне на възлагането от ПОЛЗВАТЕЛЯ по смисъла на точка 1.2.6;

4.2 с изпълнение на Договора за застрахователно посредничество от разстояние от БРОКЕРА, без да е необходимо изрично волеизявление на БРОКЕРА или ПОЛЗВАТЕЛЯ;

4.3 при отнемане на разрешението на БРОКЕРА за извършване на дейност, за което ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ще бъда уведомени;

4.4 при други основания, предвидени в закона.

След прекратяване на договора за възлагане, всички бъдещи претенции и спорове относно неизплатени суми по настъпили застрахователни събития, не спазени условия на застрахователния договор, както и възникнали спорове следва да се уреждат между ПОЛЗВАТЕЛЯ и съответната застрахователна компания, издател на застрахователната полица.

РАЗДЕЛ V: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ОТ РАЗСТОЯНИЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Поръчка за сключване на застрахователен договор от разстояние се заявява от ПОЛЗВАТЕЛЯ, като последният извърши последователно стъпките, описани в настоящия раздел от Условията.

След като ПОЛЗВАТЕЛЯТ посети Уебсайта, същият има възможност да се запознае с преддоговорната информация за БРОКЕРА, както и да избере застрахователен продукт, който се предлага онлайн, след което да инициира сключване на застрахователен договор от разстояние с посредничеството на БРОКЕРА.

За целите на настоящите Условия, възможностите за сключване на застрахователен договор от разстояние са както следва:

А. Заявка за предоставяне на застрахователни услуги чрез Уебсайта на БРОКЕРА.

1. Попълване на въпросник.

1.1 След направен избор на продукт и натискане на бутон „СКЛЮЧИ ОНЛАЙН“, Уебсайтът автоматично насочва ПОЛЗВАТЕЛЯ към процеса по сключване на застраховка.

1.2 На този етап е необходимо да бъде въведена цялата информация от въпросника (да бъдат отговорени всички въпроси, поставени пред ПОЛЗВАТЕЛЯ в онлайн форма или посредством чат), с цел изготвяне на предложение/ оферта за избрания застрахователен продукт. Изискуемите данни следва да бъдат попълнени изчерпателно и вярно.

1.3 В процес на попълване на въпросника, ПОЛЗВАТЕЛЯТ посочва номер на мобилен телефон и имейл, които ще използва за достъп до своя индивидуален клиентски профил в my iPORT.

2. Преглед и потвърждение.

2.1 Преди да подаде Електронна поръчка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност да провери въведената информация и при необходимост да направи съответните корекции.

2.2 С натискане на бутона „ИЗПРАТИ (или ЗАЯВИ)“, ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава коректността на въведените данни и декларира, че е прочел и е съгласен с настоящите Условия.

2.3 Едновременно с изпращане на първа Електронна поръчка от ПОЛЗВАТЕЛЯ, в Клиентски портал my iPORTна Уебсайта за него се създава индивидуален профил, който може да бъде достъпен посредством линк изпратен на номера на мобилния телефон по т.1.2.

2.4 Уебсайтът обработва въведената във въпросника информация и в зависимост от спецификата на съответния застрахователен продукт, калкулира цена на застраховка или събира оферти от една или няколко застрахователни компании.

2.5 За целите на конкретно застрахователно посредничество и съгласно изискванията, поставени от застрахователните компании, БРОКЕРЪТ има право да поиска от ПОЛЗВАТЕЛЯ допълнителна информация, данни и документи, които не са посочени във въпросника и Условията, но са от значение за сключване на застрахователен договор.

3. Получаване на оферти.

3.1 Въз основа на получената информация по РАЗДЕЛ IV, секция А, т. 1 и т. 2, ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава персонализирани оферти за сключване на застраховка.

3.2 В Уебсайта, БРОКЕРЪТ посочва единствено параметрите на офертите без да дава съвет въз основа на справедлив анализ, относно най-подходящ застрахователен продукт. Информацията се публикува по реда на нейното получаване.

3.3 Преди да направи своя избор, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се запознае с преддоговорната информация за избрания застраховател, информационния документ, приложимите Общи и/или Специални условия за избрания застрахователен продукт, които са поместени в Клиентски портал my iPORT срещу всяка конкретна оферта или на Уебсайта за конкретен продукт.

4. Избор на застраховател.

4.1 Въз основа на предоставената информация ПОЛЗВАТЕЛЯТ сам прави преценка, относно най-подходящата за него застраховка и взима информирано решение, относно предпочитаните застрахователна компания и продукт.

4.2 С натискането на бутон „ИЗПРАТИ (или ЗАЯВИ)“, ПОЛВАТЕЛЯТ изпраща поръчка за сключване на застрахователен договор и потвърждава, че се е запознал с документите по т. 3.3.

5. Застрахователна премия. Плащане.

5.1 Застрахователните премии по продуктите, предлагани през Уебсайта, се заплащат в български лева (BGN) чрез дебитна или кредитна карта, посредством предоставената функционалност на Уебсайта. За някои продукти е възможно заплащане на дължимата премия чрез банков превод, като за всеки отделен продукт БРОКЕРЪТ посочва наличието на подобна възможност на Уебсайта.

5.2 ПОЛЗВАТЕЛЯТ избира начин на плащане на застрахователната премия и посредством Уебсайта заплаща дължимата сума.

5.3 БРОКЕРЪТ не носи отговорност за некоректно попълнена информация от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

6. Сключване на застрахователен договор от разстояние и доставка на застрахователната полица.

6.1 Полици, сключени от разстояние по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и платени посредством Уебсайта на БРОКЕРА чрез дебитна или кредитна карта:

6.1.1 След като Електронната поръчка е завършена през Уебсайта и е приета от БРОКЕРА, ПОЛЗВАТЕЛЯ получава съобщение на посочената от него електронна поща (имейл) с информация за сключената застрахователна полица, както и електронна препратка към текста на настоящите Условия. Получената от ПОЛЗВАТЕЛЯ информация съгласно предходното изречение не представлява застрахователната полица.

6.1.2 Договорът се счита за сключен от момента на получаване на потвърждение за успешно заявена застрахователна полица чрез електронни средства за комуникация, от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ. Влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично със застрахователния договор, но не може да бъде по-рано от 00.00 часа на деня, следващ деня на сключване на договора.

6.1.3 БРОКЕРЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ застрахователната полица, възпроизведена на хартиен носител като препис, подписан саморъчно от БРОКЕРА придружена от знак по чл. 487 и сертификат „Зелена карта“ по чл. 488 от Кодекса за застраховането на посочен от него адрес.

6.1.4 Доставки се извършват от понеделник до събота, включително, съгласно графика на куриерската компания, с която БРОКЕРЪТ има сключен договор. По време на официални и/или национални празници доставки до адрес се извършват съгласно графика на куриерската фирма. При получаване на пратката ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да се легитимира пред куриера с документ за самоличност, за да получи полицата и всички прилежащи към нея застрахователни документи.

6.1.5 Куриерската услуга е за сметка на БРОКЕРА. В случай на отказ от договора в момента на доставянето на документите от куриера, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да заплати стойността на доставката. В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не бъде намерен на посочения адрес в срока за доставка или не бъде осигурен достъп за доставка на застрахователната полица и съпътстващите я документи, БРОКЕРЪТ не носи отговорност за възможните негативни последици за ПОЛЗВАТЕЛЯ от това.

6.2 Полици, сключени от разстояние по други видове застрахователни продукти:

След успешно платена Електронна поръчка за сключване на застрахователен договор от разстояние с посредничеството на БРОКЕРА през Уебсайта, ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава на посочен от него имейл адрес (под формата на прикачени документи) застрахователната полица, заедно с всички прилежащи условия и документи, както и линк към текста на настоящите Условия.

Получената от ПОЛЗВАТЕЛЯ застрахователна полица и приложените към нея документи имат силата на сключен застрахователен договор. В някой случаи е възможно застрахователният договор да бъде изпратен до адрес на ПОЛЗВАТЕЛЯ по куриер, като това се договаря изрично за всяка отделна поръчка между БРОКЕРА и ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Б. Заявка за предоставяне на застрахователни услуги чрез интернет сайтове на трети страни, когато сайтът на третата страна е достъпен след препращане от Уебсайта на БРОКЕРА.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ избира застрахователен продукт. Преди да продължи към сайт на трета страна, където ще сключи застраховка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се запознае с Условията и да потвърди, че ги е прочел като постави на отметка срещу текст „Декларирам, че съм запознат с Общи условия за ползване на уебсайт с адрес crediport.bg, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания и ги приемам“ в Уебсайта. С това действие ПОЛЗВАТЕЛЯТ възлага на БРОКЕРА извършването на застрахователното посредничество от разстояние и декларира, че се е запознал с Условията, като с това той ги приема изцяло.

С натискане на бутона „СКЛЮЧИ ОНЛАЙН“, ПОЛЗВАТЕЛЯТ бива препратен към сайта на третата страна (застрахователна компания), с което започва процеса по сключване на застрахователен договор от разстояние съгласно изискванията и условията на третата страна. БРОКЕРЪТ няма отношение и не носи отговорност за действията или липсата на такива от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ след напускане на Уебсайта, както и не носи отговорност за условията, процеса и услугата, предоставени от застрахователната компания

РАЗДЕЛ VI. ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СУМИ

1. Всеки ПОЛЗВАТЕЛ, физическо лице, който действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения застрахователен договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на договора.

2. За да упражни правото на отказ по т.1, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да изпрати писмена молба до БРОКЕРА на електронна поща с адрес office@crediport.bg, съдържаща най-малко следната информация – три имена на титуляря по полицата, номер на застрахователен договор, телефон за връзка, изразено желание за прекратяване на застрахователния договор. Документът следва да бъде приложен:

  • в оригинал, подписан с квалифициран електронен подпис или
  • сканирано копие със саморъчно положен подпис.

3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право на отказ при застрахователни договори във връзка с пътуване, багаж или други краткосрочни застрахователни договори със срок, по-малък от един месец.

4. В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ желае да упражни правото на отказ по РАЗДЕЛ VI, т.1 от Условията за вече влязла в сила застрахователна полица, той следва да се обърне към застрахователната компания, с която е сключен застрахователния договор. Застрахователят има право да задържи частта от премията и данъка върху същата за периода, в който е носил риск, ако не е настъпило застрахователно събитие, както и направените административни разходи, в това число стойността на стикер, сертификат „Зелена карта“ и такси към Гаранционен и Обезпечителен фонд, ако застрахователният договор е влязъл в сила.

5. За да упражни правото си на отказ по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по РАЗДЕЛ VI, т.1, ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да върне на застрахователя, съответно на застрахователния посредник, получената застрахователна полица, сертификата „Зелена карта“ и съответния отрязък от знака по чл. 487 съгласно наредбата по чл. 504, ал. 1 от Кодекса за застраховането. Начинът на връщане се уточнява между ПОЛЗВАТЕЛЯ и БРОКЕРА, посредством комуникация по електронна поща, за всеки отделен случай.

6. След изтичане на 14-дневния срок за упражняване правото на отказ или при прекратяване на договора за възлагане с изпълнение на поръчката по реда на РАЗДЕЛ X, т. 6.2, ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да прекрати застрахователния договор сключен през Уебсайта, като се обърне директно към застрахователното дружество, издател на полицата.

7. В случай, че поради някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплати повече от веднъж размера на дължима застрахователна премия по конкретна Електронна поръчка, същият може да поиска възстановяване на сумата. За целта ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да изпрати на имейла на БРОКЕРА (office@crediport.bg) заявка за възстановяване на надплатената сума, съдържаща:

  • име и фамилия на лицето;
  • телефон за връзка;
  • дата на плащането;
  • кратко описание на причините за отправеното искане.

Получените суми се възстановяват посредством същото платежно средство, използвано от ПОЛЗВАТЕЛЯ при първоначалната трансакция, освен ако същият не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за ПОЛЗВАТЕЛЯ.

8. В случай на неразрешена от картодържателя трансакция през Портала за разплащания на БРОКЕРА или при отказ от застраховка, възстановяването на сума става чрез обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок до 7 работни дни от уведомяването от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ VII. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в град София и адрес улица „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 4.

Всички застрахователи със седалище в Република България и застрахователите от трета държава, регистрирали клон по Търговския закон в Република България, предлагащи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и/или задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците или застраховка по раздел I от приложение № 1 на Кодекса за застраховането, правят вноски в Гаранционен фонд в размер и по начин, определени от Комисията за финансов надзор и регламентирани в Кодекса за застраховането.

Подробна информация за Гаранционния фонд може да намерите на сайта на институцията: http://guaranteefund.org/bg 

РАЗДЕЛ VIII. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. БРОКЕРЪТ гарантира неприкосновеността на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключили застрахователен договор с негово посредничество. Разкриването на лични данни и предоставянето им на трети лица е възможно единствено съгласно изискванията на Кодекса за застраховането и другите приложими нормативни актове и в случаите, когато това е изрично изискано от държавни и регулаторни органи, Гаранционен фонд, презастрахователни компании и други лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, както и когато лицето, за което се отнасят, е дало съгласие за това.

Подробна информация за начина, по който БРОКЕРЪТ съхранява и събира лични данни, основанията и целите за обработка на лични данни е посочена в „Политика за защита на лични данни“, налично на сайта на БРОКЕРА на адрес: crediport.bg.

2. БРОКЕРЪТ може да обработва предоставените от ПОЛЗВАТЕЛЯ лични данни за целите на директния маркетинг само след изричното му съгласие. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да оттегли съгласието си по всяко време, като изпрати искане за това до office@crediport.bg.

РАЗДЕЛ IX. ИЗВЕСТИЯ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

1. При попълване на Електронна поръчка за сключване на застраховка ПОЛЗВАТЕЛЯТ посочва адрес на електронна поща (имейл) и номер на мобилен телефон, на който/които ще получава съобщения от БРОКЕРА.

2. При промяна на посочените адрес на електронна поща и/или номер на мобилен телефон ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми за това БРОКЕРА и да съобщи за новия си имейл адрес или телефонен номер.

3. Ако БРОКЕРЪТ не е уведомен за промяната, всички съобщения се изпращат на посочените в Електронната поръчка за сключване на застраховката имейл адрес или номер на мобилен телефон, като съобщенията се считат за връчени и получени от ПОЛЗВАТЕЛЯ с всички предвидени в закона или застрахователната полица правни последици.

РАЗДЕЛ X. ЖАЛБИ И АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

При неудовлетвореност от услугите на БРОКЕРА, ползвателите на застрахователни услуги и трети заинтересовани лица, могат да подадат писмена жалба по един от следните начини:

  • до БРОКЕРА на адрес гр. София, бул. България №106, вх. Г, ет.2, ап. 3 или на електронна поща office@crediport.bg, като задължително посочват име и фамилия, респ. наименование на фирма, ЕИК, име и фамилия на лицето, подало жалбата, описание на повода за подаване на жалба, телефон и имейл за контакт, а при липса на имейл – точен адрес за кореспонденция. БРОКЕРЪТ обработва получени жалби в рамките на 15 работни дни от тяхното получаване и изготвя официален отговор, който изпраща на посочения от клиента имейл  или адрес за кореспонденция.
  • до Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ на адрес: Комисия за финансов надзор, гр. София, Ул. Будапеща № 16

В случай, че е налице спор между БРОКЕРА и ползвател на застрахователни услуги, който не може да бъде решен от страните, ползвателят има право да се обърне към Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, чрез подаване на заявление в писмена форма до Комисията за защита на потребителите (www.kzp.bg) на следните адреси: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А или e-mail adr.ins@kzp.bg.

Алтернативното решаване на спорове чрез посочената Секторна помирителна комисия представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип и брокерът си запазва правото да прецени, за всеки конкретен случай, дали да участва в производство пред Секторната комисия, инициирано от ползвател на застрахователни услуги.

РАЗДЕЛ XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че настоящите Условия се отнасят единствено до достъпа и използването на Уебсайта.

2. Страните се уговарят, че застрахователните документи се подписват от ПОЛЗВАТЕЛЯ по един от следните начини в зависимост от спецификите на застраховката и изискванията на съответния застраховател:

  • с квалифициран електронен подпис на лицето;
  • с уникален код, изпратен чрез SMS на посочен от лицето телефонен номер, като този подпис ще се счита за саморъчен, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е заплатил застрахователната премия или съответната вноска по нея;
  • със саморъчно положен мокър подпис.

3. Във връзка с възложеното застрахователно посредничество от разстояние, БРОКЕРЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват кореспонденцията между тях да се води чрез електронна поща на БРОКЕРА и електронна поща на ПОЛЗВАТЕЛЯ и че за целите на този договор, при комуникация по електронна поща, писмената форма ще се счита за спазена.

В случай на предстояща промяна на имейл адреса на някоя от страните, съответната страна е длъжна предварително писмено да информира другата и да посочи нов имейл  адрес за кореспонденция. Задължението по предходното изречение следва да бъде изпълнявано при всяка последваща промяна.

4. БРОКЕРЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяка преддоговорна информация и изявления, направени чрез действие на уебсайта crediport.bg или от и до имейл адреса на БРОКЕРА, или от и до имейл адреса на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ще се записват и ще имат доказателствена сила за установяване на обстоятелствата, съдържащи се в тях.

5. БРОКЕРЪТ не носи отговорност, ако изпратена от неговия имейл адрес кореспонденция не достигне до имейл адрес на ПОЛЗВАТЕЛЯ поради технически причини и/или поради неизпълнение на задължение на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За неуредените от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Общи условия за ползване на уебсайт с адрес crediport.bg, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания влизат в сила от 01.08.2019 г.

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close
Питай/Търси AI Поли