Настоящата политика за защита на личните данни има за цел да запознае клиентите и посетителите на crediport.bg (наричан по долу и Уебсайта) – субекти на лични данни) как застрахователен брокер „КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД (наричан от тук нататък Администратора), ЕИК 201804636, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1618, бул. България №106, вх. Г, ет.2, ап. 3, използва, съхранява и защитава техните лични данни, които предоставят, когато използва услуги, предлагани на Уебсайта. Тази политика е неизменна част от Общи условия за ползване на уебсайт с адрес crediport.bg, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания, които можете да намерите тук, както и от Политиката за ползване на „бисквитки“, с която можете да се запознаете тук.

Настоящата политика има за цел да представи по максимално ясен и разбираем начин какви лични данни обработваме и за каква цел, срока, за който данните ще бъдат обработвани, на кого ще бъдат предоставени личните данни, както и правата на потребителите като субект на данни и как като такива могат да се свържат с нас или компетентния надзорен орган.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Информация за дружеството, което е Администратор на лични данни.

„КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД, ЕИК 201804636, е застрахователен брокер със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, бул. България №106, вх. Г, ет.2, ап. 3, e-mail: office@crediport.bg, телефон: (0894) 421 161

2. Информация за компетентния държавен орган по защита на лични данни.

Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. „Проф. Лозан Цветанов“ №2

Телефон: 02/9153518

Интернет страница: www.cpdp.bg

3. Видове Субекти на лични данни. Категории обработвани данни. Цели на обработването и Срок на съхранение.

В зависимост от начина, по който лицата използват Уебсайта, те могат да бъдат разделени в различни групи, като за всяка от тях обработването на лични данни може да включва различни категории данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други.

Възможно е едно и също лице да попада едновременно в повече от една от изброените групи (например: всеки Ползвател на застрахователна услуга е също така и Посетител).

3.1 Посетители.

Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си Уебсайта (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).

Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

  • онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на Посетителя;
  • данни за местонахождение, посочвани от посетителя;
  • данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация;
  • информация за извършени действия от субекта на Уебсайта;
  • преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на Уебсайта;
  • информация за вида на използвания браузър/устройство.

Цели на обработването:

  • осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Уебсайта;
  • преброяване на посещаемостта на Уебсайта;
  • осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.

Срок за съхранение:

До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.

Правно основание за обработването:

Изричното и свободно изразено съгласие на субекта на данни, предоставено при зареждане на Уебсайта.

3.2 Ползвател.

Ползвател е пълнолетно физическо лице, което посредством предоставената функционалност на Уебсайта желае да възложи извършването на застрахователно посредничество от разстояние и/или да сключи застрахователен договор от разстояние, включително да заплати дължимата застрахователна премия.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

  • три имена, ЕГН, постоянен адрес, телефонен номер, имейл;
  • номер на банкова сметка;
  • данни от документ за самоличност;
  • в зависимост от вида на застраховката може да са необходими лични данни свързани с: гражданското състояние на лицето, работа/професия, регистрационен номер на автомобил, здравословно състояние на лицето и други данни свързани с предмета на конкретен вид застраховка.

Цели на обработването:

Сключване на договор за застрахователно посредничество и сключване на Договор за застраховка.

Срок за съхранение:

До пет години след прекратяване на договора за застрахователно посредничество и/или договора за застраховка. В случай, че някои от данните са необходими за данъчни цели, то същите ще бъдат съхранявани 10 години, считано от първи януари на годината, следваща годината на сключване на договора.

Правно основание за обработването:

Изричното и свободно изразено съгласие и сключването на договор за застрахователно посредничество чрез Уебсайта и за предприемане на стъпки по сключване на застрахователен договор чрез Уебсайта.

3.3 Трети лица, различни от ползвателя.

Трето лице, различно от ползвателя, е физическо лице, чийто данни са необходими във връзка с предмета на застрахователния договор, който Ползвателят желае да сключи.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

  • три имена, ЕГН, постоянен адрес, телефонен номер, имейл;
  • номер на банкова сметка;
  • данни от документ за самоличност;
  • в зависимост от вида на застраховката може да са необходими лични данни свързани с: гражданското състояние на лицето, работа/професия, здравословно състояние на лицето и други данни свързани с предмета на конкретен вид застраховка.

Цели на обработването: Сключване на Договор за застраховка.

Срок за съхранение:

До пет години след прекратяване на договора за застрахователно посредничество и/или договора за застраховка. В случай, че някой от данните са необходими за данъчни цели, то същите ще бъдат съхранявани 10 години, считано от първи януари на годината, следваща годината на сключване на договора.

Правно основание за обработването:

Законово задължение на Ползвателя за сключване на съответната застраховка или изричното и свободно изразено съгласие на субекта на данни с цел предприемане на стъпки по сключване на застрахователен договор чрез Уебсайта.

Задължение на ползвателя при предоставяне на данни на трети лица:

С приемане на настоящата Политика за защита на лични данни, Ползвателят декларира, че е получил изричното съгласие на третото лице за предоставяне на неговите лични данни на Администратора с цел сключване на избрания от него застрахователен договор.

4. Права на субектите на лични данни.

Всеки субект, чийто лични данни се обработват има правата, изброени по-долу, които може да упражни, като се свърже с Администратора на кординатите, посочени по-горе за контакт с Администратора на лични данни или чрез менюто За контакти в Уебсайта.

4.1 Право на достъп до лични данни.

Субектът на лични данни  има право да получи потвърждение от Администратора дали се обработват лични данни за него и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.

Когато поисканата информация е явно неоснователна или прекомерна Администраторът на лични данни може да откаже достъп или да начисли на субекта на лични данни такса в размер на административните разходи за предоставяне на информацията. Дали искането е основателно се преценява за всеки отделен случай, като отказът се мотивира и субекта на данни се информира за възможността да подаде жалба до Комисията за защита на лични данни.

4.2 Право на коригиране на лични данни.

Субектът на лични данни може по всяко време да поиска да бъдат коригирани неточните или непълни лични данни.

4.3 Право на изтриване на лични данни (правото „да бъдеш забравен“).

Субектът на лични данни има правото да поиска от Администратора изтриване на част или всички свързани с него лични данни, а Администраторът от своя страна има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, ако е налице някое от следните основания:

  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • субектът на данни оттегля своето съгласие, на което се основава обработката на данни и няма друго правно основание за обработката им;
  • субектът на данни възразява срещу обработването им и няма друго законово основание за обработването, което да има преимущество;
  • субектът на данни възразява срещу обработването за целите на директния маркетинг;
  • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законово задължение на Администратора на лични данни;
  • Администраторът на лични данни може да се освободи от това задължение, ако съхранява и обработва лични данни:
  • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
  • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4.4 Право на ограничаване на обработването.

Субектът на лични данни има право да поиска от Администратора да ограничи обработването на неговите лични данни, когато:

  • точността на личните данни се оспорва от субекта на данните; ограничаването на обработването се прилага за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
  • обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
  • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния ни интерес и тече проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
  • Ние можем да обработваме лични данни, чието обработване е ограничено, само за следните цели:
  • за съхранение на данните
  • със съгласието на субекта на данните;
  • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • за защита на правата на друго физическо лице; или
  • поради важни основания от обществен интерес.
  • Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое от основанията по по-горе, ние го информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

4.5 Право на възражение срещу обработването.

При определени обстоятелства, като например ако субектът на лични данни се съмнява в легитимния интерес на Администратора да обработва неговите лични данни, той има право да възрази по съображения, свързани с конкретната ситуация, срещу подобно обработване. При отправяне на такова възражение ние сме длъжни да прекратим обработването, освен ако не са налице убедителни законови основания, които да ни дават право да продължим обработването и които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да възрази срещу такова обработване , като ние сме длъжни незабавно да прекратим обработването за тази цел.

4.6 Право на преносимост на данни.

Ако личните данни се обработват с автоматични средства по съгласие на субекта на лични данни или с цел изпълнение на договорни отношения, той има право да поиска да предоставим личните му данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

4.7 Право на подаване на жалба в контролен орган.

В случай на нарушаване на права във връзка с обработване на личните му данни, субектът на лични данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни. Жалбата може да бъде подадена на хартия или изпратена по пощата на следния адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2. Жалбата може да бъде подадена и по имейл на следния адрес: kzla@cpdp.bg.

5. Ред за упражняване на правата на субектите на данни.

За да упражни гореописаните права, субектът на лични данни можете да изпратите искане:

  • по електронен път на следния имейл адрес: : office@crediport.bg;
  • по пощата на адреса на управление: гр. София, п.к. 1618, бул. България №106, вх. Г, ет.2, ап. 3; или
  • на място в офиса на Администратора на лични данни: гр. София, п.к. 1618, бул. България №106, вх. Г, ет.2, ап. 3.
  • Искането се отправя в свободен текст, като в него трябва да се съдържа информация, от която лицето може да бъде идентифицирано, както и да бъдат посочени контакти за обратна връзка.

6. Предоставяне на Лични данни към трети лица.

С приемането на общите условия на Уебсайта субектът на лични данни дава изрично съгласие да предоставим личните му данни на застрахователя, който е избрал за сключване на застрахователен договор. Администраторът не предоставя лични данни към трети лица, различни от вече споменатите, освен в следните случаи:

  • при наличие на законово задължение да разкрием или споделим данни;
  • при получено съгласие от съответния Субект на данни.

7. Данни на непълнолетни лица.

Ако субектът на лични данни е непълнолетно лице, не може да използва услугите на Уебсайта. Ако използва Уебсайта въпреки това, той скрива важна информация от нас и ни подвежда. В този случай, Администраторът не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от страна на субекта на лични данни.

Като Администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close
Питай/Търси AI Поли