+359 894 42 11 61

Политика за защита на лични данни

Настоящата политика за защита на личните данни има за цел да запознае клиентите и посетителите на crediport.bg (наричан по долу и Уебсайта) – субекти на лични данни) как застрахователен брокер „КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД (наричан от тук нататък Администратора), ЕИК 201804636, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1618, бул. България №110, вх. А, ет.2, ап. 13, използва, съхранява и защитава техните лични данни, които предоставят, когато използва услуги, предлагани на Уебсайта. Тази политика е неизменна част от Общи условия за ползване на уебсайт с адрес crediport.bg, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество от разстояние, включително сключване на застрахователен договор от разстояние и осъществяване на разплащания, които можете да намерите тук, както и от Политиката за ползване на „бисквитки“, с която можете да се запознаете тук.

Настоящата политика има за цел да представи по максимално ясен и разбираем начин какви лични данни обработваме и за каква цел, срока, за който данните ще бъдат обработвани, на кого ще бъдат предоставени личните данни, както и правата на потребителите като субект на данни и как като такива могат да се свържат с нас или компетентния надзорен орган.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Информация за дружеството, което е Администратор на лични данни.

„КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД, ЕИК 201804636, е застрахователен брокер със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, бул. България №110, вх. А, ет.2, ап. 13, e-mail: office@crediport.bg, телефон: (0894) 421 161

2. Информация за компетентния държавен орган по защита на лични данни.

Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. „Проф. Лозан Цветанов“ №2

Телефон: 02/9153518

Интернет страница: www.cpdp.bg

3. Видове Субекти на лични данни. Категории обработвани данни. Цели на обработването и Срок на съхранение.

В зависимост от начина, по който лицата използват Уебсайта, те могат да бъдат разделени в различни групи, като за всяка от тях обработването на лични данни може да включва различни категории данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други.

Възможно е едно и също лице да попада едновременно в повече от една от изброените групи (например: всеки Ползвател на застрахователна услуга е също така и Посетител).

3.1 Посетители.

Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си Уебсайта (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).

Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

Цели на обработването:

Срок за съхранение:

До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.

Правно основание за обработването:

Изричното и свободно изразено съгласие на субекта на данни, предоставено при зареждане на Уебсайта.

3.2 Ползвател.

Ползвател е пълнолетно физическо лице, което посредством предоставената функционалност на Уебсайта желае да възложи извършването на застрахователно посредничество от разстояние и/или да сключи застрахователен договор от разстояние, включително да заплати дължимата застрахователна премия.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

Цели на обработването:

Сключване на договор за застрахователно посредничество и сключване на Договор за застраховка.

Срок за съхранение:

До пет години след прекратяване на договора за застрахователно посредничество и/или договора за застраховка. В случай, че някои от данните са необходими за данъчни цели, то същите ще бъдат съхранявани 10 години, считано от първи януари на годината, следваща годината на сключване на договора.

Правно основание за обработването:

Изричното и свободно изразено съгласие и сключването на договор за застрахователно посредничество чрез Уебсайта и за предприемане на стъпки по сключване на застрахователен договор чрез Уебсайта.

3.3 Трети лица, различни от ползвателя.

Трето лице, различно от ползвателя, е физическо лице, чийто данни са необходими във връзка с предмета на застрахователния договор, който Ползвателят желае да сключи.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

Цели на обработването: Сключване на Договор за застраховка.

Срок за съхранение:

До пет години след прекратяване на договора за застрахователно посредничество и/или договора за застраховка. В случай, че някой от данните са необходими за данъчни цели, то същите ще бъдат съхранявани 10 години, считано от първи януари на годината, следваща годината на сключване на договора.

Правно основание за обработването:

Законово задължение на Ползвателя за сключване на съответната застраховка или изричното и свободно изразено съгласие на субекта на данни с цел предприемане на стъпки по сключване на застрахователен договор чрез Уебсайта.

Задължение на ползвателя при предоставяне на данни на трети лица:

С приемане на настоящата Политика за защита на лични данни, Ползвателят декларира, че е получил изричното съгласие на третото лице за предоставяне на неговите лични данни на Администратора с цел сключване на избрания от него застрахователен договор.

4. Права на субектите на лични данни.

Всеки субект, чийто лични данни се обработват има правата, изброени по-долу, които може да упражни, като се свърже с Администратора на кординатите, посочени по-горе за контакт с Администратора на лични данни или чрез менюто За контакти в Уебсайта.

4.1 Право на достъп до лични данни.

Субектът на лични данни  има право да получи потвърждение от Администратора дали се обработват лични данни за него и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.

Когато поисканата информация е явно неоснователна или прекомерна Администраторът на лични данни може да откаже достъп или да начисли на субекта на лични данни такса в размер на административните разходи за предоставяне на информацията. Дали искането е основателно се преценява за всеки отделен случай, като отказът се мотивира и субекта на данни се информира за възможността да подаде жалба до Комисията за защита на лични данни.

4.2 Право на коригиране на лични данни.

Субектът на лични данни може по всяко време да поиска да бъдат коригирани неточните или непълни лични данни.

4.3 Право на изтриване на лични данни (правото „да бъдеш забравен“).

Субектът на лични данни има правото да поиска от Администратора изтриване на част или всички свързани с него лични данни, а Администраторът от своя страна има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, ако е налице някое от следните основания:

4.4 Право на ограничаване на обработването.

Субектът на лични данни има право да поиска от Администратора да ограничи обработването на неговите лични данни, когато:

4.5 Право на възражение срещу обработването.

При определени обстоятелства, като например ако субектът на лични данни се съмнява в легитимния интерес на Администратора да обработва неговите лични данни, той има право да възрази по съображения, свързани с конкретната ситуация, срещу подобно обработване. При отправяне на такова възражение ние сме длъжни да прекратим обработването, освен ако не са налице убедителни законови основания, които да ни дават право да продължим обработването и които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да възрази срещу такова обработване , като ние сме длъжни незабавно да прекратим обработването за тази цел.

4.6 Право на преносимост на данни.

Ако личните данни се обработват с автоматични средства по съгласие на субекта на лични данни или с цел изпълнение на договорни отношения, той има право да поиска да предоставим личните му данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

4.7 Право на подаване на жалба в контролен орган.

В случай на нарушаване на права във връзка с обработване на личните му данни, субектът на лични данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни. Жалбата може да бъде подадена на хартия или изпратена по пощата на следния адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2. Жалбата може да бъде подадена и по имейл на следния адрес: kzla@cpdp.bg.

5. Ред за упражняване на правата на субектите на данни.

За да упражни гореописаните права, субектът на лични данни можете да изпратите искане:

6. Предоставяне на Лични данни към трети лица.

С приемането на общите условия на Уебсайта субектът на лични данни дава изрично съгласие да предоставим личните му данни на застрахователя, който е избрал за сключване на застрахователен договор. Администраторът не предоставя лични данни към трети лица, различни от вече споменатите, освен в следните случаи:

7. Данни на непълнолетни лица.

Ако субектът на лични данни е непълнолетно лице, не може да използва услугите на Уебсайта. Ако използва Уебсайта въпреки това, той скрива важна информация от нас и ни подвежда. В този случай, Администраторът не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от страна на субекта на лични данни.

Като Администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.


Гражданска отговорност с отстъпка.
КЪМ ПРОВЕРКАТА