Как ще се изплащат вторите пенсии след последните промени в КСО?


Как ще се изплащат вторите пенсии след последните промени в КСО?

Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса за социално осигуряване, с които се регламентират условията за изплащане на пенсии от универсалните фондове. Приетите текстове определят какви продукти ще изплащат универсалните фондове, при какви гаранции, как ще бъдат обособени новите фондове за извършване на изплащанията, как ще се актуализират и наследяват вторите пенсии, при какви условия ще се инвестират средствата.

Какво предвиждат приетите текстове?

С приетите текстове, за родените след 1960 година, които се осигуряват в универсален фонд, при навършване на възраст за пенсиониране (през 2021 година жените ще се пенсионират на 61г. и 8м., а за мъжете - на 64г. и 4м.) дружествата ще създават нови фондове за извършване на плащания. Те ще бъдат два вида:

  • фондове за изплащане на пожизнени пенсии;
  • фондове за разсрочени плащания.

В тях ще се прехвърлят средствата от индивидуалните партиди на излизащите в пенсия лица. Едно дружество може да открива само един фонд за пожизнени пенсии и един фонд за разсрочени плащания.

Видове плащания

Бяха утвърдени три вида плащания от втория стълб: еднократно, разсрочено и пожизнена пенсия.

Еднократно плащане ще се прилага при навършване на възраст за пенсиониране за осигурените лица, които имат по индивидуалната си партида по-малко от трикратния размер на минималната пенсия (през 2021 година минималната пенсия е в размер на 300 лева т.е. не повече от 900 лв.).

Разсрочено плащане ще се прилага за осигурени лица, за които натрупаната сума не достига за получаване на пожизнена месечна пенсия в минимален размер, равен на 15% от минималната за страната или в момента - 45 лв., но същевременно имат в партидата си над трикратния размер на минималната пенсия от НОИ или 900 лева. Те ще могат да определят сами периода и сумата, която ще получават месечно, до изчерпване средствата по индивидуалната им партида, като единствените ограничения са, тя да не бъде по-малка от 45 лв. и по-голяма от 300 лв.

Разсрочено плащане ще се прилага за осигурени лица, за които натрупаната сума не достига за получаване на пожизнена месечна пенсия в минимален размер, равен на 15% от минималната за страната или в момента - 45 лв., но същевременно имат в партидата си над трикратния размер на минималната пенсия от НОИ или 900 лева. Те ще могат да определят сами периода и сумата, която ще получават месечно, до изчерпване средствата по индивидуалната им партида, като единствените ограничения са, тя да не бъде по-малка от 45 лв. и по-голяма от 300 лв.

Пожизнената пенсия ще има три варианта между които ще може да избира осигуреното лице:

  • пожизнена пенсия без допълнителни условия. Право на пожизнена пенсия имат хората, които имат в индивидуалната си партида достатъчно средства за отпускане на пенсия в размер поне 15% от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от НОИ (300лв. за 2021 година) – т.е. 45 лв.;
  • пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане. Периодът на гарантирано изплащане може да бъде от 2 до 10 години, по избор на осигуреното лице.
  • пожизнена пенсия, включваща разсрочено плащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.

Размерът на пожизнената пенсия ще се определя според натрупаните в индивидуалната партида средства, допълнени при необходимост до брутния размер на преведените за сметка на осигуреното лице осигурителни вноски, таблиците на НСИ за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот и технически лихвен процент. Гарантираният й размер ще е равен на брутния размер на направените осигуровки (брутния размер на направените вноски в УПФ). Ако към момента на пенсионирането в индивидуалната партида има по-малко средства от брутния размер на преведените осигурителни вноски за лицето, то партидата ще бъде допълвана до този размер.

Когато в партидата има повече средства от това, дружеството ще е длъжно да предложи на пенсионера гарантиран първи размер на пенсията - това е застраховка срещу бъдещи лоши резултати от инвестирането на средствата. В този случай обаче ще се прилага рисков коефициент. КФН обяви, че той ще достига до 20% и този коефициент ще се утвърждава от регулаторния орган.

Актуализиране

Пенсиите и разсрочените плащания ще се актуализират веднъж годишно. Това ще става с не по-малко от 50% от превишението на реализираната доходност от инвестирането на средствата и техническият лихвен процент, въз основа на който е изчислен размерът на пенсията. За разлика от основната пенсия от НОИ, която може да се актуализира само нагоре, вторите пенсии може и да се намаляват при лоши резултати.

Наследяване

Средствата от универсалните фондове ще се наследяват от пълния кръг наследници по закона за наследството - това означава и наследници по завещание, и по съребрена линия (братя и сестри), които досега бяха изключени като наследници във втория.

Пожизнената пенсия ще може да се наследява само ако е с гарантиран период на изплащане - именно в тази възможност е смисълът от този продукт (пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане).

Прехвърляне на средствата

Нови срокове за прехвърляне на осигуряването и средствата от универсален фонд в държавното обществено осигуряване и обратно. За тези които придобиват право на пенсия според възрастта си в периода както следва:

  • от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. - не по-късно от 1 година преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
  • от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. - не по-късно от 2 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
  • от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от 3 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
  • от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - не по-късно от 4 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
  • след 1 януари 2038 г. - не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1.

По-рано бе приета и отсрочка за хората, които са изпуснали действащия до момента 5-годишен срок за прехвърляне. За лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възраст за пенсиониране по чл. 68, ал. 1.и на които не е отпусната пенсия, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г. да упражнят правото си на избор да се осигуряват само в НОИ.

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close