Универсален пенсионен фонд „Доверие“

Универсален пенсионен фонд „Доверие“ е предпочитан избор за родените след 31.12.1959 г. Към края на деветмесечието на 2020 г. в него, за допълнителна пожизнена пенсия, се осигуряват 979 908 души, което представлява пазарен дял от 25,50%.

Управляваните нетни активи са 3 598 124 хил. лв., което представлява пазарен дял от 25,66%.

Средствата на фонда се инвестират съгласно одобрената инвестиционна политика при умерено ниво на риск.

Подробна информация за доходността на фонда можете да видите тук, всички стойности на дялове можете да видите тук.

Универсалните фондове (втори осигурителен стълб)

В универсалните фондове (втори осигурителен стълб) подлежат на задължително осигуряване всички родени след 31 декември 1959 г. Задължението за осигуряване възниква от момента, в който лицето започне работа за първи път, като в рамките на 3 месеца то следва да направи избор на универсален пенсионен фонд. В случай че този срок не бъде спазен, лицето се разпределя служебно на лотариен принцип. Вноската за УПФ е в размер на 5 на сто от брутното трудово възнаграждение определена в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и е за сметка на работодателя (2,80 на сто) и на осигуреното лице (2,20 на сто). Осигуряването в универсален фонд дава право на допълнителна пенсия, която се получава заедно с пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната от първия стълб. Пенсионните осигуровки са в размер на 19,80 на сто и се разделят между ДОО (съответно 14,80 на сто) и в универсален пенсионен фонд (5 на сто). Cмиcълът нa тoзи „втopи cтълб“ e чacтнитe пeнcиoннoocигypитeлни дpyжecтвa дa инвecтиpaт cъбpaнитe cpeдcтвa от индивидyaлните пapтиди и дa peaлизиpaт дoxoднocт, ĸoятo дa ce разпредели и в последствие да се oтpaзи в размера нa бъдeщaтa пeнcия. Koлĸoтo пo-yдaчнa e инвecтициятa, тoлĸoвa дoxoднocттa пo личнaтa пapтидa щe бъдe пo-гoлямa. Универсалните пенсионни фондове са девет: УПФ "Доверие" , УПФ "Съгласие", УПФ "ДСК-Родина", ЗУПФ "Алианц България", "Ен Ен УПФ", УПФ "ЦКБ-Сила", "УПФ-Бъдеще", УПФ "Топлина" и УПФ "Пенсионно-осигурителен институт".

Какво трябва да знаете при прехвърляне от един в друг фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ФДЗПО)?

 • Изборът на пенсионен фонд е личен и свободен

  Вие имате право свободно да изберете в кой универсален, съответно професионален пенсионен фонд да се осигурявате и не сте длъжен да се съобразявате с препоръките на Вашия работодател, синдикални дейци или други лица.

  Във връзка с прехвърлянето Ви в друг пенсионен фонд пенсионноосигурителните дружества, техните акционери, осигурителни посредници или други лица нямат право да Ви предоставят, да предлагат или да обещават под каквато и да е форма специални привилегии, подаръци, услуги или други облаги.

  Процедурата за реда и начина за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства на осигуреното лице от един фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд е подробно уредена с Наредба №3 на Комисията по финансов надзор (КФН). Актуалният текст на наредбата можете да намерите тук.

 • В какви случаи имате право да се прехвърлите?

  Вие имате право да се прехвърлите в друг ФДЗПО след изтичане на една година от започване на участието Ви във фонда, в който се осигурявате.

  Независимо от периода на участие във фонда, можете да се прехвърлите в друг ФДЗПО при несъгласие с извършени промени в правилника или инвестиционната политика на текущия Ви фонд. За целта следва да подадете заявление за смяна на участие в тримесечен срок от уведомлението за промените, с изключение на случаите, когато те произтичат от изменение в нормативната уредба или в седалището/адреса на управление на пенсионноосигурителното дружество.

  Вие имате право да се прехвърлите в друг ФДЗПО независимо от периода на участие в текущия Ви фонд при преобразуване или прекратяване на пенсионноосигурителното дружество или на управлявания от него фонд.

 • Подаване на заявление за прехвърляне и сключване на осигурителен договор

  Можете да подадете електронно заявление за прехвърляне с попълване на кратка форма в crediport.bg. Заявлението се подписва с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление. За целта законът изисква да бъдете идентифицирани. Чрез мобилното приложение на Евротръст това е автоматизиран процес, който отнема 2 минути. След това веднага ще Ви бъде издадено отдалечено квалифицираното удостоверение за подписване с електронен подпис.

  Едновременно с подаване на заявлението за промяна на участие, се подписва и осигурителен договор с „новото" дружество. Осигурителното Ви правоотношение с дружеството, в чийто фонд сте осигурен („старото" дружество), се прекратява и договорът Ви с „новото" дружество влиза в сила в деня на прехвърляне на средствата Ви по сметката на фонда, управляван от „новото" дружество. Копие от електронното заявление и от осигурителния договор, подписани с електронния подпис на дружеството, ще бъдат изпратени на Вашия e-mail адрес.

 • Разглеждане на заявлението от дружеството, управляващо фонда, в който се осигурявате

  „Старото" дружество няма да приеме заявлението Ви, ако то не е подписано с квалифициран електронен подпис или е с неправилно попълнени данни. В такъв случай „новото" дружество е длъжно да анулира заявлението Ви и да Ви уведоми за това в 7-дневен срок с писмо с обратна разписка или чрез осигурителен посредник писмено срещу подпис (съответно - по електронен път с електронен подпис).

  „Старото" дружество ще откаже да прехвърли Вашите средства, когато:

  • нямате право на прехвърляне;
  • е получило от две или повече пенсионноосигурителни дружества заявления за промяна на Вашето участие.

  Извън това „старото" дружество може да откаже да разгледа заявлението Ви, когато:

  • Вашите имена или ЕГН не съвпадат с актуални данни в документите, с които то разполага, и към заявлението не са приложени документите, удостоверяващи промяна в личните данни;
  • в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие.

  Отказът на „старото" дружество се изпраща до „новото" дружество, от което имате право да получите електронно копие от заявлението, съдържащо мотивите за отказа.

 • Подаване на възражение срещу отказ за промяна на участие

  Заявлението Ви ще бъде разгледано след изтичането на календарното тримесечие, през което сте го подали, с оглед изискването фондовете да постигат минимална доходност, която се определя на тримесечие. В началото на месеца, следващ това тримесечие, проверете в „новото" дружество дали заявлението Ви е уважено. В случай на отказ можете да подадете възражение чрез „новото" дружество. Необходимо е да се осведомите от него за срока за това. Към възражението трябва да приложите всички писмени доказателства, на които то се основава, а при несъответствие или промяна на Вашите имена или ЕГН - и заверени от Вас копия от официалните документи, удостоверяващи съответните данни.

  „Старото" дружество е длъжно да Ви изпрати решението си по подаденото от Вас възражение по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление. Към него се прилагат сканирани копия от документите в подкрепа на възражението.

 • Оттегляне на подаденото заявление

  Вие можете да оттеглите заявлението си до 5-о число на месеца, в който се прехвърлят средствата, като подадете в „новото" дружество искане по образец. Искането се подава като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, валиден към датата на извършване на електронното изявление. Искането трябва да бъде не само подадено, но и получено в дружеството в посочения срок.

 • Прекратяване на процедурата

  Когато е налице отказ за промяна на участие или за разглеждане на заявлението от страна на „старото" дружество или Вие сте оттеглили подаденото заявление, процедурата за промяна на участието Ви се прекратява и сключеният от Вас осигурителен договор не влиза в сила. В такъв случай Вие можете да подадете отново заявление за промяна на участие. Процедурата за промяна на участието Ви се прекратява и ако сте подали заявление за промяна на осигуряването Ви от ФДЗПО в държавното обществено осигуряване или в определените от закона случаи сте поискали прехвърляне в Националния осигурителен институт на средствата от индивидуалната Ви партида с цел отпускане или преизчисляване на пенсия от държавното обществено осигуряване.

 • Прехвърляне на средствата

  Средствата на всички осигурени лица, по отношение на които процедурата за промяна на участие не е прекратена, се прехвърлят едновременно от пенсионноосигурителните дружества на датите 15 май - за лицата с регистрирани заявления през първо тримесечие, 15 август - за лицата с регистрирани заявления през второ тримесечие, 15 ноември - за лицата с регистрирани заявления през трето тримесечие, 15 февруари - за лицата с регистрирани заявления през четвърто тримесечие на предходната година, или на първите работни дни, следващи тези дати. В срок 7 работни дни след прехвърляне на средствата „старото" дружество трябва да Ви изпрати извлечение от индивидуалната Ви партида. В зависимост от избора Ви в заявлението за промяна на участие извлечението се изпраща с писмо с обратна разписка или по електронната поща, подписано с квалифициран електронен подпис.

  Пенсионноосигурителното дружество не може да събира такса за прехвърляне на средствата от индивидуалната Ви партида от един в друг пенсионен фонд.

При необходимост от допълнителни пояснения, моля свържете се с КРЕДИПОРТ на имейл office@crediport.bg или тел. +359 894 42 11 61

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close