+359 894 42 11 61

Информация за застрахователен брокер „КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД

„КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД, ЕИК 201804636 със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1618, бул. „България“ № 106-Г, етаж 3, офис 6, телефон (0894)421161, email office@crediport.bg е застрахователен брокер, вписан в публичния електронен регистър на застрахователните брокери воден от Комисията за финансов надзор. Информацията относно регистрацията на брокера може да бъде проверена на интернет сайта www.fsc.bg, секция Електронен регистър и картотека, Застрахователни брокери.

Надзор и контрол върху дейността на „КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД като застрахователен посредник, се осъществява от Комисията за финансов надзор с адрес гр. София, п.к. 1000, ул. „Будапеща“ № 16.

“КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица, повече от 10% от правото на глас или от капитала на застраховател, както и не е собственост на застраховател или предприятие –майка на застраховател.

При предоставяне на услугите си, “КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или няколко застрахователи. Списък на застрахователите, с които брокерът има сключени договори може да бъде предоставен при поискване.

При сключване на договор за възлагане, „КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД извършва застрахователно посредничество като представлява интересите на своите клиенти – ползватели на застрахователни услуги пред застрахователните дружества.

„КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД не предоставя съвети и лични препоръки въз основа на справедлив анализ, а единствено обективна информация в писмен вид или публикувана на интернет страницата на брокера (crediport.bg). Ползвателят на застрахователни услуги сам взима информирано решение за избор на застраховка въз основа на предоставената информация.

Възнаграждението на „КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД за предоставяните по договора за възлагане услуги е под формата на комисиона, включена в размера на застрахователната премия. Ползвателите на застрахователни услуги не дължат плащания към брокера, освен ако такива не бъдат изрично и индивидуално определени за конкретен случай.

При неудовлетвореност от услугите на „КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД, ползвателите на застрахователни услуги и трети заинтересовани лица, могат да подадат писмена жалба по един от следните начини:

В случай, че е налице спор между „КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД и ползвател на застрахователни услуги, който не може да бъде решен от страните, ползвателят има право да се обърне към Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, чрез подаване на заявление в писмена форма до Комисията за защита на потребителите (www.kzp.bg) на следните адреси:

гр. София 1000, пл. Славейков № 4А или e-mail adr.ins@kzp.bg.

Алтернативното решаване на спорове чрез посочената Секторна помирителна комисия представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип и брокерът си запазва правото да прецени, за всеки конкретен случай, дали да участва в производство пред Секторната комисия, инициирано от ползвател на застрахователни услуги.


Гражданска отговорност с отстъпка.
КЪМ ПРОВЕРКАТА

Каква услуга търсихте?

Как оценявате сайта по отношение на:

Навигация
Функционалност
Изображения
Информация