„КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД, ЕИК 201804636 със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1618, бул. България №106, вх. Г, ет.2, ап. 3, телефон (0894)421161, email office@crediport.bg е застрахователен брокер, вписан в публичния електронен регистър на застрахователните брокери воден от Комисията за финансов надзор. Информацията относно регистрацията на брокера може да бъде проверена на интернет сайта www.fsc.bg, секция Електронен регистър и картотека, Застрахователни брокери.

Надзор и контрол върху дейността на „КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД като застрахователен посредник, се осъществява от Комисията за финансов надзор с адрес гр. София, п.к. 1000, ул. „Будапеща“ № 16.

“КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица, повече от 10% от правото на глас или от капитала на застраховател, както и не е собственост на застраховател или предприятие –майка на застраховател.

При предоставяне на услугите си, “КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или няколко застрахователи. Списък на застрахователите, с които брокерът има сключени договори може да бъде предоставен при поискване.

При сключване на договор за възлагане, „КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД извършва застрахователно посредничество като представлява интересите на своите клиенти – ползватели на застрахователни услуги пред застрахователните дружества.

„КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД не предоставя съвети и лични препоръки въз основа на справедлив анализ, а единствено обективна информация в писмен вид или публикувана на интернет страницата на брокера (crediport.bg). Ползвателят на застрахователни услуги сам взима информирано решение за избор на застраховка въз основа на предоставената информация.

Възнаграждението на „КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД за предоставяните по договора за възлагане услуги е под формата на комисиона, включена в размера на застрахователната премия. Ползвателите на застрахователни услуги не дължат плащания към брокера, освен ако такива не бъдат изрично и индивидуално определени за конкретен случай.

При неудовлетвореност от услугите на „КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД, ползвателите на застрахователни услуги и трети заинтересовани лица, могат да подадат писмена жалба по един от следните начини:

  • до застрахователния брокер на адрес гр. София, бул. България №106, вх. Г, ет.2, ап. 3 или на електронна поща office@crediport.bg, като задължително посочват име и фамилия, респ. наименование на фирма, ЕИК, име и фамилия на лицето, подало жалбата, описание на повода за подаване на жалба, телефон и имейл за контакт, а при липса на имейл – точен адрес за кореспонденция. БРОКЕРЪТ обработва получени жалби в рамките на 15 работни дни от тяхното получаване и изготвя официален отговор, който изпраща на посочения от клиента имейл  или адрес за кореспонденция.
  • до Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ на адрес: Комисия за финансов надзор, гр. София, Ул. Будапеща № 16

В случай, че е налице спор между „КРЕДИПОРТ ИНС” ЕООД и ползвател на застрахователни услуги, който не може да бъде решен от страните, ползвателят има право да се обърне към Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, чрез подаване на заявление в писмена форма до Комисията за защита на потребителите (www.kzp.bg) на следните адреси:

гр. София 1000, пл. Славейков № 4А или e-mail adr.ins@kzp.bg.

Алтернативното решаване на спорове чрез посочената Секторна помирителна комисия представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип и брокерът си запазва правото да прецени, за всеки конкретен случай, дали да участва в производство пред Секторната комисия, инициирано от ползвател на застрахователни услуги.

support_agent
Кредипорт екипът е онлайн и ще Ви помогне, ако имате нужда от съдействие.
close
В работно време Кредипорт екипът е на линия за Вашите въпроси.

Онлайн връзка

В момента линията е заета Линията е свободна

Рони

В момента Рони разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Нора

В момента Нора разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Тина

В момента Тина разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Венци

В момента Венци разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Мира

В момента Мира разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Вили

В момента Вили разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
В момента линията е заета Линията е свободна

Митко

В момента Митко разговаря по друга линия.

Моля, изчакайте или опитайте пак след няколко минути.
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
close
Питай/Търси AI Поли